Xin Chúa Thánh Thần, Đấng nhiệm sinh từ Chúa Cha và Chúa Con, thấm nhập vào tâm trí chúng con. Xin Chúa Thánh Thần, Đấng ngang hàng với Chúa Cha và Chúa Con, thấm nhập vào tâm trí chúng con. Ngài là Lời Hứa của Thiên Chúa Ngôi Cha

Read more ...

More Articles ...

Page 1 of 4

HinhLongThuongXot