Lectio divina trước hết là Sách Kinh Thánh, là Sách Thánh được đọc và suy niệm bằng đức tin, với sự đơn sơ, tai lòng mở rộng, hiện diện trước Tôn Nhan Chúa, trong an bình và thinh lặng: "Lạy Chúa, xin hãy nói vì tôi tớ Chúa đang lắng nghe".

Read more ...

Guigues II Le Chartreux đã theo câu Mt 7,7: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho” và đề nghị như sau: “Cứ xin trong khi ĐỌC, Anh em sẽ nhận được trong SUY NIỆM, Cứ gõ bằng CẦU NGUYỆN, Anh em sẽ gặp được trong CHIÊM NGẮM”.

Read more ...

More Articles ...