Chuỗi Mân Côi là cách thức tốt nhất và sâu đậm nhất để mang bình an và hòa giải đến cho gia đình và  xã hội. Trong chuỗi Mân Côi có mang quyền năng chữa lành của Danh Thánh Chúa Giêsu khi chúng ta đọc  kinh với đức tin và tình yêu nơi mỗi một Kinh Kính Mừng.

Read more ...

Trung tuần tháng 12 năm 1989, Bộ Giáo Lý Đức Tin đã gửi cho các Giám Mục Công Giáo trên toàn thế giới một bức thư, lưu ý về việc suy niệm trong Kitô Giáo. Hiện nay có nhiều tín hữu Kitô dùng những phương pháp như nhập thiền, Yoga của các trường phái Ấn Giáo và Phật Giáo để giúp cầm trí cầu nguyện.

Read more ...

Khi cử hành thánh lễ ở nhiều nơi, vị chủ tế hay thừa tác viên giúp lễ đã thực hiện nghi lễ xông hương khác nhau. Điều đó đã gây ra nhiều thắc mắc cho những người trẻ, thậm chí cho cả các tu sĩ, chủng sinh và linh mục. Sách Lễ Roma được Đức Thánh Cha Gioan Paolo II chấp thuận những điểm tu chính và chuẩn nhận ấn bản mẫu năm 2002, tái bản lần III tính từ sau Công Đồng Chung Vaticano II.

Read more ...

More Articles ...