Kêu nài bốn bước2 Chúa ra tay 
Tín thác, ngợi ca quyền năng Chúa 
Cầu bằng tiếng lạ được chữa ngay 
Cảm tạ Cha Sơn cùng với nhóm 
Hy sinh lặn lội tới chốn nầy 
Suối nguồn Đặc Sủng đang tuôn đến 
Bao giờ Cha sẽ trở lại đây?

 

Ngày 5-9 tháng 3 – 2007 
Tại xứ La Vang, Portland, Oregon, USA

 

LaVang, thứ sáu tuần 2 mùa chay 2007 
Thương Hoài Dương Tâm Bảo 

Ghi chú: 
1 Năm Thánh: Thánh Linh, Thánh Kinh, Thánh Thể, Thánh Lễ và Thánh Mẫu. 
2 Bốn bước: Thờ lạy, Chúc tụng, Tạ ơn và kêu xin.