Chuyện Đời Xưa

Các thầy ở gần viện phụ Gio-an khi ngài hấp hối, ngài vui và mong mau chóng về với Chúa. Họ xin ngài cho một lời khuyên ngắn gọn và bổ ích để làm kim chỉ nam giúp họ sống trọn lành trong Đức Kitô. Tuy nhiên, ngài sầu khổ trả lời:

- Chưa bao giờ cha làm theo ý riêng cũng như dạy người nào điều mà mình chưa làm được.

Tưởng tượng cảnh này thật siêu hiện thực. Một cha bình tỉnh, vui vẻ đón nhận giờ chết. Đám đồ đệ bình tỉnh nài thêm một lời khôn ngoan để học hỏi. Chưa làm theo ý riêng và lời nói đi đôi với việc làm. Có lời khuyên nào chí lý hơn!