Chuyện Đời Xưa

Có thầy đến tìm gặp viện phụ Gio-an, trong cuộc nói chuyện, ngài nói với thầy:

- Khi tôi ở Xê-tê, mọi công việc phần hồn là việc chính của chúng tôi và chúng tôi xem công việc tay chân là phụ; nhưng bây giờ thì ngược lại, công việc chính thành phụ, công việc phụ thành chính.

Phải có nội công thâm hậu lắm mới nói được câu này!