Chuyện Đời Xưa

Một ngày kia, các đan sĩ cao niên đến thăm viện phụ An-tôn, trong số đó có cả viện phụ Giu-se. Vì muốn thử họ, cha hỏi họ ý nghĩa một câu trong Kinh Thánh và bắt đầu từ các thầy trẻ nhất. Mỗi thầy đều trả lời tùy khả năng mình. Tuy nhiên, sau câu trả lời của mỗi thầy, ngài luôn bảo: “Con trả lời chưa đúng.” Cuối cùng, viện phụ An-tôn nói với viện phụ Giu-se: “Còn cha, cha giải thích như thế nào.” Ngài đáp: “Con không biết.” Thế là viện phụ An-tôn nói: “Quả thật, cha Giu-se đã tìm được lời giải khi nói: Con không biết.”

Chắc chắn, chưa hỏi tôi đã dành nói, nói sai mà cũng dành nói. Tôi không có gì để nói thêm, tôi vẫn chưa sửa được tính này.