Chuyện Đời Xưa

Môn đệ viện phụ Xi-xô-ê thường nói với ngài: “Thưa cha, xin hãy chỗi dậy và chúng ta dùng bữa.” Ngài nói: “Mình chưa ăn sao con?” Môn đệ thưa: “Thưa cha, chưa.” Cha nói: “Nếu chưa ăn thì mình ăn.”

Chỉ đơn giản như vậy.