Tài Liệu Khác

 

Mười Bảy Dấu Chỉ Của Người Chưa Khiêm Nhu

(xét mình của thánh Vianney)

Có  mười bảy dấu chỉ của một người thiếu lòng khiêm nhu:

1.     Tôi nghĩ rằng điều tôi nói và việc tôi làm luôn hay hơn  điều ngươi khác nói và việc người khác làm;

2.    Tôi luôn muốn người khác làm theo cách riêng của tôi;

3.    Luôn cải bướng và cố chấp bất kể đúng hay sai;

4.    Tôi góp ý kiến dù khộng ai hỏi hay cần ý kiến của tôi;

5.    Tôi coi thường ý kiến người khác;

6.    Tôi không nghĩ được rằng tài năng và tài sản tôi có là quà Chúa cho tôi mượn;

7.    Tôi không nhận thức được rằng tôi bất xứng với mọi danh giá;

8.    Tôi hay dùng tôi làm ví dụ trong lúc chuyến trò;

9.    Tôi cố tình hay tự chê tôi với mục đích cho người khác nghĩ hay về tôi hay đinh chính cho tôi;

10. Tôi luôn tự biện hộ khi người khác sửa sai tôi;

11. Tôi dấu những điều đáng xấu hổ về tôi với Cha linh hướng, hoặc trong tòa giải tội vì sợ mất thể diện với bề trên;

12. Tôi cảm thấy tự mãn khi được khen thưởng;

13. Tôi cảm thấy bực dọc khi người khác được trọng nể hơn tôi;

14. Tôi không nhận làm những việc nhỏ nhoi thường tình mà tôi cho là không đáng;

15. Tôi tìm cách cho được người khác chú ý;

16. Trong khi trò chuyện tôi hay nhắc khéo tới những cái hay của tôi;

17. Tôi cảm thấy mặc cảm vì tôi không bằng người khác.

Xin Đức Mẹ Mân Côi ban cho ta ơn can đảm để dám kiểm điểm chính mình như Thánh Vianney. Lòng khiêm nhu ta ơi, ta đang đuổi bắt mi!

Lm Nguyễn Uy Sỹ, sưu tầm