Cựu Ước

Dacaria

Chương : 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10 11  12  13  14

Chương 1

Khuyên nhủ sám hối

1 Tháng tám năm thứ hai triều Đa-ri-ô, có lời ĐỨC CHÚA phán với ngôn sứ Da-ca-ri-a, con ông Be-réc-gia - ông này là con ông Ít-đô - rằng:2"ĐỨC CHÚA bừng bừng nổi giận với cha ông các ngươi.3 Ngươi hãy bảo chúng: ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này: Hãy trở lại với Ta - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh - và Ta sẽ trở lại với các ngươi, ĐỨC CHÚA các đạo binh phán.4 Đừng như cha ông các ngươi, những người đã được các ngôn sứ thời xưa cảnh cáo: "ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này: Hãy từ bỏ lối sống xấu xa và những hành vi gian ác của các ngươi mà trở lại." Nhưng chúng chẳng nghe, chẳng lưu ý đến Ta - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA -.5 Cha ông các ngươi bây giờ đang ở đâu? Liệu các ngôn sứ có sống mãi không?6 Thế nhưng các lời và các thánh chỉ Ta đã truyền cho các tôi tớ của Ta là các ngôn sứ, lại chẳng theo sát cha ông các ngươi hay sao? Bấy giờ họ đã trở lại và nói: "ĐỨC CHÚA các đạo binh đã quyết định xử với chúng tôi căn cứ vào lối sống và hành vi của chúng tôi thế nào, thì Người đã hành động như vậy."

Thị kiến thứ nhất: các kỵ mã

7 Ngày hai mươi bốn tháng mười một, tức là tháng Sơ-vát, năm thứ hai triều Đa-ri-ô, có lời ĐỨC CHÚA phán với ngôn sứ Da-ca-ri-a, con ông Be-réc-gia - ông này là con ông Ít-đô - rằng:8 Đang đêm, tôi đã thấy một thị kiến. Đây, một người đang cỡi con ngựa màu hung, và đứng ở giữa những cây sim mọc trong vực thẳm. Đằng sau người ấy, có những con ngựa màu hung, màu hồng và màu trắng.9 Tôi mới hỏi: "Thưa ngài, những cái đó là gì vậy? " Thần sứ đang nói với tôi trả lời: "Ta sẽ cho ngươi thấy những cái đó là gì."10 Người đang đứng giữa các cây sim lên tiếng nói: "Đó là những người ĐỨC CHÚA phái đi ngang dọc toàn cõi đất."11 Bấy giờ, những người ấy lên tiếng trả lời vị thần sứ của ĐỨC CHÚA đang đứng giữa các cây sim: "Chúng tôi đã đi ngang dọc toàn cõi đất, và thấy khắp nơi đều an cư lạc nghiệp."12 Bấy giờ thần sứ của ĐỨC CHÚA lên tiếng nói: "Lạy ĐỨC CHÚA các đạo binh, Ngài không thương Giê-ru-sa-lem và các thành Giu-đa cho đến mãi bao giờ? Ngài thịnh nộ với chúng nay đã bảy mươi năm! "13 ĐỨC CHÚA dùng những lời lẽ nhân từ, những lời lẽ đầy an ủi đáp lại vị thần sứ đang nói với tôi.14 Bấy giờ, vị thần sứ đang nói với tôi bảo tôi: "Hãy công bố: ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này: "Vì yêu Giê-ru-sa-lem và Xi-on, Ta phát ghen lên dữ dội.15 Ta đã bừng bừng nổi giận với các dân tộc tự mãn, vì Ta, Ta chỉ nổi giận trong giây lát; thế mà các dân tộc ấy lại ùa vào để gây tai hoạ.16 Vì thế, ĐỨC CHÚA phán thế này: Ta sẽ trở về Giê-ru-sa-lem mà thương xót nó. Đền Thờ của Ta sẽ được xây dựng lại ở đó - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh - và dây đo sẽ lại được giăng trên Giê-ru-sa-lem.17 Ngươi còn phải công bố rằng: ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này: Các thành của Ta sẽ tràn ngập của cải. ĐỨC CHÚA sẽ lại an ủi Xi-on và Người lại chọn Giê-ru-sa-lem."

Chương 2

Thị kiến thứ hai: sừng và thợ rèn

1 Tôi ngước mắt nhìn và thấy một thị kiến. Đây, có bốn cái sừng.2 Tôi hỏi vị thần sứ đang nói với tôi: "Thưa ngài, những cái sừng này là gì vậy? " Người trả lời tôi: "Đó là những cái sừng đã làm cho Giu-đa, Ít-ra-en và Giê-ru-sa-lem phải tan tác."3 Rồi ĐỨC CHÚA lại cho tôi thấy bốn người thợ rèn.4 Tôi mới hỏi: "Lạy Đức Chúa, họ đến để làm gì vậy? " Và Người đáp lại rằng: "Những cái sừng đã làm cho Giu-đa phải tan tác, đến độ không ai cất đầu lên nổi, còn những người này đến để gây hãi hùng và triệt hạ các sừng của chư dân đang giương lên húc vào xứ Giu-đa, khiến nó phải tan tác."

Thị kiến thứ ba: người đo

5 Rồi tôi lại ngước mắt nhìn và thấy một thị kiến. Đây, có một người, tay cầm dây đo.6 Tôi hỏi người ấy: "Ông đi đâu? " Người ấy trả lời: "Đi đo Giê-ru-sa-lem xem thành ấy rộng bao nhiêu, dài bao nhiêu."7 Và đây, vị thần sứ từng nói với tôi tiến ra và một thần sứ khác tiến lại đón vị thần sứ ấy.8Vị trước bảo vị sau: "Hãy chạy đi nói với người thanh niên kia rằng: Giê-ru-sa-lem phải là một thành rộng mở, sẽ có vô số người và súc vật đến cư ngụ ở đó.9 Phần Ta, sấm ngôn của ĐỨC CHÚA, Ta sẽ là tường luỹ bằng lửa bao quanh nó, và Ta sẽ là vinh quang ở giữa nó."

Hai lời kêu gọi dân lưu đày

10 Này! Này! Hãy trốn khỏi đất phương bắc,
- sấm ngôn của ĐỨC CHÚA -
vì Ta đã phân tán các ngươi đi bốn phương trời,
- sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

11 Này hỡi Xi-on, hãy lo cứu lấy mạng,
hỡi ngươi là kẻ đang cư ngụ tại đất Ba-by-lon.

12 Bởi vì, - sau khi tôi được vinh quang Chúa sai đến
với các dân tộc đã cướp phá các người, thì
- ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này:
"Kẻ nào động đến các ngươi
là động đến con ngươi mắt Ta.

13 Quả thế, này Ta giơ tay chống lại chúng,
để chúng trở thành chiến lợi phẩm
cho những kẻ đã phải làm tôi chúng."
Bấy giờ các người sẽ nhận biết rằng
ĐỨC CHÚA các đạo binh đã sai tôi đi.

14 "Hỡi con gái Xi-on, hãy vui sướng reo hò, vì này Ta đang đến để ở lại giữa ngươi,
- sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

15 Ngày ấy, nhiều dân tộc sẽ gắn bó cùng ĐỨC CHÚA:
Chúng sẽ thành dân thánh của Ta,
và Ta sẽ cư ngụ ở giữa ngươi."
Bấy giờ, (các) người sẽ nhận biết rằng
ĐỨC CHÚA các đạo binh đã phái tôi đến với (các) người.

16 ĐỨC CHÚA sẽ lấy Giu-đa làm cơ nghiệp,
đó là sở hữu của Người trên Đất Thánh
và Người sẽ lại tuyển chọn Giê-ru-sa-lem.

17 Hỡi mọi xác phàm, hãy lặng thinh trước nhan ĐỨC CHÚA,
bởi vì Người tỉnh giấc và ra khỏi Nơi Thánh của Người.

Chương 3

Thị kiến thứ bốn: mặc y phục cho ông Giê-su-a

1 Người lại cho tôi thấy thượng tế Giê-su-a đang đứng trước mặt thần sứ của ĐỨC CHÚA; còn Xa-tan đứng bên phải ông để tố cáo ông.2 Thần sứ của ĐỨC CHÚA nói với Xa-tan: "Ước gì ĐỨC CHÚA trừng phạt ngươi, hỡi Xa-tan; ước gì ĐỨC CHÚA, Đấng đã tuyển chọn Giê-ru-sa-lem, trừng phạt ngươi, hỡi Xa-tan; ước gì ĐỨC CHÚA, Đấng đã tuyển chọn Giê-ru-sa-lem, trừng phạt ngươi. Người này lại chẳng phải là thanh củi đã được kéo ra khỏi lửa sao? "3 Bấy giờ, ông Giê-su-a, áo xống dơ bẩn, đứng trước mặt vị thần sứ.4 Vị này lên tiếng nói với những người đang đứng trước mặt mình rằng: "Hãy cởi áo dơ bẩn của ông ấy ra, (4c) và mặc cho ông lễ phục huy hoàng. Hãy đội lên đầu ông ấy mũ tế thanh sạch."5 Người ta đã đội lên đầu ông mũ tế thanh sạch và mặc cho ông áo xống thanh sạch, trong khi đó thần sứ của ĐỨC CHÚA đứng (4b) và nói với ông: "Này, ta đã gỡ tội cho ngươi."6 Rồi thần sứ của ĐỨC CHÚA long trọng tuyên bố với ông Giê-su-a rằng:7 "ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này: Nếu ngươi sống theo đường lối Ta dạy và tuân giữ mệnh lệnh Ta truyền, thì chính ngươi sẽ xét xử Nhà của Ta, chính ngươi sẽ canh giữ Tiền Đình của Ta và Ta sẽ cho ngươi gia nhập hàng ngũ những kẻ đang đứng đây. 9a Vì này là phiến đá Ta đã đặt trước mặt Giê-su-a; trên phiến đá độc nhất này, có bảy con mắt; này, chính Ta sẽ khắc chữ lên đó, - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh."

"Chồi non" xuất hiện

8 "Vậy nghe đây, hỡi thượng tế Giê-su-a, ngươi cũng như các đồng nghiệp của ngươi đang ở trước mặt Ta - chúng là một điềm báo -: Vì này, Ta đang cho tôi tớ mệnh danh là "chồi non" xuất hiện. (9 ) Ta sẽ cất tội của xứ này đi nội trong một ngày.10 Ngày ấy - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh - các ngươi sẽ mời mọc nhau dưới bóng cây nho, cây vả."

Chương 4

Thị kiến thứ năm: chân đèn và những cây ô-liu

1 Vị thần sứ đã nói với tôi trở lại và đánh thức tôi như đánh thức một người đang ngủ.2 Vị ấy nói với tôi: "Ngươi thấy gì? " Tôi thưa: "Tôi thấy một trụ đèn toàn bằng vàng, trên đầu có một phao dầu. Trụ ấy có bảy ngọn đèn và trên các ngọn đèn ở đầu trụ có bảy tim đèn.3 Bên cạnh trụ đèn, có hai cây ô-liu, một ở bên phải phao dầu và một ở bên trái."4 Tôi cất tiếng thưa với vị thần sứ đã nói với tôi: "Thưa ngài, những cái đó có nghĩa là gì? "5 Thần sứ đã nói với tôi lên tiếng trả lời: "Chẳng lẽ ngươi không biết những thứ ấy nghĩa là gì sao? " Tôi thưa: "Không, thưa ngài."6 Vị ấy lại nói với tôi: (10b) "Bảy ngọn đèn kia là bảy con mắt của ĐỨC CHÚA, đang rảo khắp cõi đất." 11 Bấy giờ tôi lên tiếng hỏi vị ấy: "Thưa ngài, hai cây ô-liu ở bên phải bên trái trụ đèn ấy có nghĩa là gì? " 12 Một lần nữa tôi lại lên tiếng hỏi vị ấy: "Thưa ngài, hai cành ô-liu ở bên hai ống thông dầu bằng vàng, tuôn xuống dầu vàng óng ánh có nghĩa là gì? " 13 Vị ấy trả lời tôi rằng: "Chẳng lẽ ngươi không biết những thứ ấy nghĩa là gì sao? " Tôi thưa: "Không, thưa ngài." 14 Vị ấy bảo: "Đó là hai người được xức dầu đứng phục vụ bên Chúa Tể toàn cõi đất."

Ba lời nói liên quan đến ông Dơ-rúp-ba-ven

6 b) Đây là lời của ĐỨC CHÚA liên quan đến ông Dơ-rúp-ba-ven: Không phải nhờ thế lực, cũng chẳng phải nhờ sức mạnh mà nó hoàn thành công việc Ta giao phó, nhưng là nhờ thần khí của Ta, ĐỨC CHÚA các đạo binh phán.

7 Ngươi là ai, hỡi núi lớn kia? Trước mặt Dơ-rúp-ba-ven, ngươi hãy trở nên đồng bằng. Nó sẽ lấy ra viên đá chóp đỉnh giữa tiếng reo hò: "Đẹp! Đẹp quá! "

8 Có lời ĐỨC CHÚA phán với tôi rằng:9 Chính tay Dơ-rúp-ba-ven đã đặt nền móng cho Đền Thờ này và cũng chính tay nó sẽ hoàn tất. Và các người sẽ nhận biết rằng ĐỨC CHÚA các đạo binh đã phái tôi đến với các người.10 Vậy ai dám khinh thường bước khởi đầu khiêm tốn của công việc này? Người ta sẽ hân hoan khi nhìn thấy viên đá được tuyển lựa trong tay Dơ-rúp-ba-ven.

Chương 5

Thị kiến thứ sáu: cuốn sách bay

1 Tôi lại ngước mắt nhìn và thấy một thị kiến. Đây, có một cuốn sách đang bay.2 Vị thần sứ đã nói với tôi lại bảo: "Ngươi thấy gì? " Tôi thưa: "Tôi thấy một cuốn sách đang bay; cuốn sách dài mười thước, rộng năm thước."3 Bấy giờ người bảo tôi: "Đây là lời nguyền rủa tuyên ra cho khắp mặt đất. Quả vậy, theo lời đó, bất cứ ai trộm cắp sẽ bị đuổi ra khỏi đây, và cũng theo lời đó, bất cứ ai thề gian sẽ bị đuổi ra khỏi đây.4 Ta đã phán ra lời nguyền rủa đó - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh - để lời đó đi vào nhà kẻ trộm cắp và vào nhà đứa nhân danh Ta mà thề gian. Lời đó sẽ ở lại giữa nhà chúng mà huỷ diệt cả gỗ đá nhà chúng."
Thị kiến thứ bảy: người đàn bà trong cái thùng

5 Thần sứ đã nói với tôi tiến ra bảo tôi: "Hãy ngước mắt lên mà xem cái gì đang hiện ra kia."6 Tôi hỏi: "Thưa ngài, cái gì vậy? " Người đáp: "Cái thùng hiện ra đó." Người nói tiếp: "Đó là tội lỗi của dân cư toàn xứ này."7 Và này: cái nắp chì được nhắc lên; có một mụ đàn bà đang ngồi trong cái thùng.8 Người bảo: "Tội ác đó." Rồi thần sứ lại ấn mụ ta vào cái thùng và lấy tảng chì đậy lên trên.9 Tôi ngước mắt lên và thấy một thị kiến. Này, có hai phụ nữ tiến ra, cánh họ tung bay trong gió; họ có cánh như cánh hạc. Họ nhấc bổng cái thùng lên không trung.10 Bấy giờ tôi hỏi vị thần sứ đã nói với tôi: "Họ đem cái thùng đi đâu vậy? "11 Người đáp: "Đem sang đất Sin-a để xây cho nó một ngôi đền, và khi xây xong sẽ đặt nó ở đó, trên một cái bệ."

Chương 6

Thị kiến thứ tám: chiến xa

1 Tôi lại ngước mắt nhìn và thấy một thị kiến: Đây, có bốn chiến xa từ giữa hai quả núi tiến ra; những quả núi ấy là những quả núi đồng.2 Xe thứ nhất thắng ngựa hung, xe thứ hai ngựa ô,3 xe thứ ba ngựa bạch và xe thứ tư ngựa đốm hùng mạnh.4 Tôi cất tiếng thưa với vị thần sứ đã nói với tôi: "Thưa ngài, những cái đó là gì vậy? "5 Thần sứ lên tiếng trả lời: "Đó là bốn luồng gió trời tiến đi sau khi đã trình diện Chúa Tể toàn cõi đất.6 Xe thắng ngựa ô tiến về đất bắc, ngựa bạch tiến theo sau; ngựa đốm tiến về đất nam."7 Chúng tiến đi hùng mạnh và mong mỏi rảo khắp cõi đất. Bấy giờ Người phán: "Hãy rảo khắp cõi đất." Và chúng rảo khắp cõi đất.8 Người gọi tôi và bảo: "Hãy nhìn những con đang tiến về đất bắc! Chúng sẽ làm cho Thần Khí Ta được nghỉ ngơi ở đất ấy."

Đội triều thiên cho ông Giê-su-a

9 Có lời ĐỨC CHÚA phán với tôi rằng:10 Hãy nhận quà tặng của những người lưu đày, của nhà Khen-đai, nhà Tô-vi-gia và nhà Giơ-đa-gia. Ngay ngày hôm nay, chính ngươi sẽ đi tới nhà Giô-si-a, con của Xơ-phan-gia, vừa từ Ba-by-lon trở về.11 Ngươi hãy lấy vàng bạc làm một vương miện, rồi đội lên đầu Giê-su-a, con của thượng tế Giơ-hô-xa-đắc.12 Ngươi hãy nói với nó rằng: ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này. Đây, một người mệnh danh là "chồi non"; từ nơi nó ở, nó sẽ đâm chồi. Nó sẽ xây Thánh Điện của ĐỨC CHÚA.13 Chính nó sẽ xây Thánh Điện của ĐỨC CHÚA. Chính nó sẽ mặc lấy oai phong. Nó sẽ ngự trị trên ngai và nắm quyền thống trị. Sẽ có một tư tế ngồi trên một ngai khác. Cả hai sẽ tỏ ra rất tâm đầu ý hợp.14 Còn vương miện thì sẽ được dùng làm kỷ vật để tưởng nhớ Khê-lem, Tô-vi-gia, Giơ-đa-gia và Khen con của Xơ-phan-gia, trong Thánh Điện của ĐỨC CHÚA.15 Bấy giờ, những người ở xa sẽ đến xây Thánh Điện của ĐỨC CHÚA. Và các người sẽ nhận biết rằng ĐỨC CHÚA các đạo binh đã sai tôi đến với các người. Sẽ xảy ra như thế nếu các người thực sự vâng nghe tiếng ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của các người."

Chương 7

Thắc mắc về việc ăn chay

1 Năm thứ tư triều Đa-ri-ô, ngày mồng bốn tháng chín, tháng Kít-lêu, có lời ĐỨC CHÚA phán với ông Da-ca-ri-a.2 Ông Bết Ên đã phái ông Xa-re-xe, ông Re-ghem Me-léc và các người của mình đến làm cho nét mặt ĐỨC CHÚA dịu lại.3 Họ đến hỏi các tư tế đang phục vụ trong Nhà ĐỨC CHÚA các đạo binh và hỏi các ngôn sứ rằng: "Tôi có được than khóc và ăn chay vào tháng năm như tôi đã làm từ nhiều năm nay không? "

Trở về với quá khứ của dân tộc

4 Bấy giờ có lời ĐỨC CHÚA các đạo binh phán với tôi rằng:5 Hãy nói với toàn dân trong xứ và các tư tế rằng: "Các ngươi ăn chay và than khóc vào tháng năm và tháng bảy, từ bảy mươi năm nay, có phải vì Ta, vì chính Ta mà các ngươi ăn chay?6 Và khi các ngươi ăn, khi các ngươi uống, nào chẳng phải vì chính mình mà các ngươi ăn, các ngươi uống hay sao?7 Đó chẳng phải là những lời ĐỨC CHÚA kêu gọi qua trung gian các ngôn sứ thời xưa, khi Giê-ru-sa-lem còn được an cư lạc nghiệp, với các thành thị bao quanh, cũng như khi Ne-ghép và Sơ-phê-la còn có dân cư ngụ hay sao?8 Lại có lời ĐỨC CHÚA phán với ông Da-ca-ri-a rằng:9 ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này: Hãy xét xử thật công minh, hãy lấy lòng nhân ái và thương xót mà xử sự với nhau.10 Đừng áp bức người goá bụa và trẻ mồ côi, người ngoại kiều và kẻ nghèo hèn, chớ để lòng mưu điều ác hại nhau.11 Thế nhưng chúng chẳng thèm lưu ý; chúng đã quay lưng phản nghịch; chúng đã làm cho tai chúng ra nặng để khỏi phải nghe;12 lòng chúng, chúng để cho chai cứng như kim cương để khỏi vâng giữ Lề Luật và lời dạy bảo mà ĐỨC CHÚA các đạo binh đã gửi đến nhờ thần khí của Người, qua trung gian các ngôn sứ thời xưa. Và chuyện xảy ra là ĐỨC CHÚA các đạo binh đã giáng xuống cơn thịnh nộ lớn lao.13Chuyện còn xảy ra là: Ta đã kêu gọi, mà chúng không nghe thế nào, thì khi chúng kêu cầu, Ta cũng chẳng thèm nghe như thế. ĐỨC CHÚA các đạo binh phán.14 Ta đã cuốn phăng chúng đi đến mọi dân tộc chúng không biết; đằng sau chúng là một xứ sở hoang tàn, không người qua lại. Chúng đã biến một xứ xanh tươi màu mỡ nên chốn hoang tàn! "

Chương 8

Viễn ảnh ơn cứu độ thời Đấng Mê-si-a

1 Có lời ĐỨC CHÚA các đạo binh phán như sau:

2 ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này.
Vì Xi-on, Ta phát ghen dữ dội, Ta nổi giận đến tột cùng vì nó.

3 ĐỨC CHÚA phán thế này:
Ta đã trở lại Xi-on, Ta sẽ ngự lại ở Giê-ru-sa-lem.
Giê-ru-sa-lem sẽ được gọi là Thành-trung-tín
và núi của ĐỨC CHÚA các đạo binh là Núi Thánh.

4 ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này:
Trên những quảng trường Giê-ru-sa-lem
các cụ ông cụ bà ra ngồi nghỉ.
Ai nấy tay chống gậy vì tuổi thọ đã cao.

5 Tại các quảng trường trong thành phố,
đông đảo thiếu nhi nam nữ tới vui đùa.

6 ĐỨC CHÚA các đạo binh phán như sau:
Nếu đó là điều không thể được
đối với số dân còn sót lại - trong những ngày ấy -
thì cũng là điều không thể được với Ta chăng?
Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh.

7 ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này:
Ta sẽ đưa dân Ta ra khỏi miền đất phía mặt trời mọc
và miền đất phía mặt trời lặn.

8 Ta sẽ dẫn chúng về, cho cư ngụ ở giữa Giê-ru-sa-lem.
Chúng sẽ là dân của Ta;
còn Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng,
sẽ cai trị chúng theo lẽ công minh chính trực.

9 ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này: Hỡi các ngươi là những kẻ trong những ngày này đang nghe lời các ngôn sứ nói vào lúc đặt móng Đền Thờ của ĐỨC CHÚA các đạo binh để tái thiết Thánh Điện, các ngươi hãy mạnh bạo lên!10 Vì trước những ngày ấy, người ta thì không có lương mà súc vật cũng chẳng có gì; người người qua lại chẳng được bình an, vì vướng kẻ thù; Ta đã làm cho mọi người xung khắc nhau, người này chống lại người kia.11 Nhưng bây giờ đối với số dân còn sót lại, Ta không xử như những ngày trước nữa, sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh.12 Đây là hạt giống bình an: cây nho sẽ cho quả, đất sẽ sinh hoa lợi và trời sẽ đổ sương. Ta sẽ cho số dân còn sót lại tất cả những thứ ấy làm phần sản nghiệp.13 Hỡi nhà Giu-đa và nhà Ít-ra-en, các ngươi đã thành lời nguyền rủa giữa chư dân thế nào, thì Ta sẽ cứu thoát các ngươi và làm cho các ngươi thành lời chúc phúc như vậy. Đừng sợ, cứ mạnh bạo lên.

14 Quả thật, ĐỨC CHÚA các đạo binh phán như sau: Ta đã quyết định giáng hoạ cho các ngươi thế nào, khi cha ông các ngươi làm cho Ta nổi giận - ĐỨC CHÚA các đạo binh phán - và Ta đã không hối tiếc,15 thì trong những ngày này Ta sẽ nghĩ lại mà giáng phúc cho Giê-ru-sa-lem và cho nhà Giu-đa như thế. Đừng sợ!

16 Đây là những điều các ngươi phải thi hành: Hãy nói thật với nhau; nơi cổng thành của các ngươi, hãy theo lẽ thật, lẽ công minh và sự ôn hoà mà xét xử.17 Chớ để lòng mưu điều ác hại nhau; đừng ưa chuộng thề gian, vì Ta ghét tất cả những điều đó. Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

Trả lời về vấn đề ăn chay

18 Có lời ĐỨC CHÚA các đạo binh phán với tôi rằng:

19 "ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này: Chay tháng tư, chay tháng năm, chay tháng bảy và chay tháng mười sẽ thành niềm phấn khởi, mối hân hoan và những ngày lễ hội cho nhà Giu-đa. Nhưng trên hết, hãy yêu chuộng chân lý và bình an."
Viễn ảnh ơn cứu độ thời Đấng Mê-si-a

20 ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này: Các nước và dân cư trong các thành phố lớn vẫn còn tuôn đến.21 Dân thành này sẽ đến thành khác mà nói rằng: "Nào ta cùng đi làm cho nét mặt ĐỨC CHÚA dịu lại và tìm kiếm ĐỨC CHÚA các đạo binh; cả tôi nữa, tôi cũng đi! "22 Các dân đông đảo và các nước hùng cường sẽ đến tìm kiếm ĐỨC CHÚA các đạo binh ở Giê-ru-sa-lem và làm cho nét mặt ĐỨC CHÚA dịu lại.

23 ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này: Trong những ngày ấy, mười người đàn ông thuộc mọi ngôn ngữ trong các dân tộc sẽ níu lấy áo của một người Giu-đa mà nói: "Chúng tôi muốn đi với anh em, vì chúng tôi đã nghe biết rằng Thiên Chúa ở với anh em."

 

PHẦN THỨ HAI

Chương 9

1 Lời sấm.

Đất mới

2 Lời ấy cũng loan truyền tới Kha-mát, giáp ranh với Ít-ra-en,
tới cả Tia và Xi-đôn là những thành khôn ngoan có tiếng.

3 Tia đã xây cất pháo đài, thu tích bạc nhiều như bụi cát,
gom góp vàng nhiều như bùn đất bên đường.

4 Nhưng này, Chúa sẽ chiếm đoạt hết.
Người đập tan tường luỹ mà xô xuống biển,
còn chính thành thì bị lửa thiêu.

5 Nhìn thấy thế, Át-cơ-lôn sợ hãi; và Ga-da quằn quại đớn đau.
Cả Éc-rôn cũng vậy, vì điều nó chờ mong đã tan thành mây khói.
Ga-da chẳng còn vua, Át-cơ-lôn không người cư ngụ,

6 Át-đốt thành nơi ở cho đám con lai.
Ta sẽ tiêu diệt thói kiêu hãnh của người Phi-li-tinh,

7 sẽ làm cho miệng nó sạch máu
và lấy khỏi răng nó những thức ăn ghê tởm.
Nó cũng sẽ thành số còn sót lại thuộc về Thiên Chúa chúng ta,
sẽ được kể như một thị tộc của Giu-đa,
và Éc-rôn sẽ được đối xử như người Giơ-vút.

8 Cạnh nhà của Ta, Ta sẽ đóng trại canh gác,
đề phòng người qua kẻ lại;
kẻ áp bức sẽ không còn sang đánh chúng nữa,
vì bây giờ chính Ta để mắt trông coi.

Đấng Mê-si-a

9 Nào thiếu nữ Xi-on, hãy vui mừng hoan hỷ!
Hỡi thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, hãy vui sướng reo hò!
Vì kìa Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi:
Người là Đấng Chính Trực, Đấng Toàn Thắng,
khiêm tốn ngồi trên lưng lừa,
một con lừa con vẫn còn theo mẹ.

10 Người sẽ quét sạch chiến xa khỏi Ép-ra-im
và chiến mã khỏi Giê-ru-sa-lem;
cung nỏ chiến tranh sẽ bị Người bẻ gãy,
và Người sẽ công bố hoà
bình cho muôn dân.
Người thống trị từ biển này qua biển nọ,
từ sông Cả đến tận cùng cõi đất.

Tái thiết Ít-ra-en

11 Về phần ngươi, vì Ta đã thiết lập giao ước với ngươi trong máu,
nên những con dân của ngươi đang bị giam cầm,
Ta sẽ đưa lên khỏi hố cạn.

12 Hãy trở về pháo đài kiên cố,
hỡi những kẻ bị giam cầm mà vẫn tràn trề hy vọng.
Chính ngày hôm nay, Ta tuyên bố:
Ta sẽ hoàn lại cho ngươi gấp đôi.

13 Vì Ta đã trương Giu-đa làm cung nỏ, lấy Ép-ra-im làm tên bắn;
hỡi Xi-on, Ta sẽ kích động con cái ngươi
chống lại con cái Gia-van;
Ta sẽ biến ngươi thành lưỡi gươm tráng sĩ.

14 ĐỨC CHÚA sẽ xuất hiện trên dân Người,
mũi tên của Người sẽ phóng đi như tia chớp.
ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng sẽ thổi tù và,
Người sẽ tiến bước trong gió bão phương nam.

15 ĐỨC CHÚA các đạo binh sẽ che chở họ,
khiến họ nghiền nát và chà đạp những viên đá phóng,
họ sẽ uống máu như uống rượu
và đầy ứ như những chiếc bình rảy, như các góc bàn thờ.

16 Trong ngày đó,
ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa sẽ cứu thoát dân Người,
như mục tử cứu thoát đàn chiên.
Họ sẽ chiếu sáng trên đất của Người như những viên ngọc lấp lánh trên vương miện.

17 Quả thật, họ hạnh phúc biết bao, họ xinh đẹp dường nào!
Lúa mì làm cho thanh niên được nẩy nở
và rượu mới làm cho thiếu nữ được vui tươi.

Chương 10

Trung thành với ĐỨC CHÚA

1 Hãy cầu xin ĐỨC CHÚA ban mưa vào lúc cuối mùa.
Chính ĐỨC CHÚA làm cho chớp giật,
Người sẽ ban cho họ mưa rào, cho ai nấy có cỏ trong đồng nội.

2 Quả thật, các tượng thần chỉ nói điều gian trá,
lũ thầy bói chỉ thị kiến điều gian;
chúng công bố những giấc chiêm bao nhảm nhí,
nói những lời an ủi vu vơ.
Chính vì thế, họ phải ra đi, thảm não ê chề,
như đàn chiên không người chăn dắt.

Ít-ra-en được giải phóng và được trở về

3 Ta sẽ bừng bừng nổi giận đánh phạt các mục tử,
và sẽ hạch tội các con dê.
Khi ĐỨC CHÚA các đạo binh
viếng thăm đàn chiên của Người là nhà Giu-đa,
thì bấy giờ, Người sẽ làm cho chúng
nên như con ngựa chiến oai phong của Người.

4 Từ nhà Giu-đa, sẽ xuất hiện viên đá góc;
từ đó, sẽ xuất hiện cái cọc lều;
từ đó, sẽ xuất hiện cây cung trận;
cũng từ đó, sẽ xuất hiện mọi thủ lãnh.

5 chúng sẽ nên như những anh hùng,
khi giao chiến chúng sẽ chà đạp địch quân
như bùn đất ngoài đường.
Chúng sẽ giao tranh, vì ĐỨC CHÚA ở với chúng,
còn đám người cỡi ngựa sẽ phải thẹn thùng.

6 Ta sẽ làm cho nhà Giu-đa nên hùng mạnh,
và sẽ cứu thoát nhà Giu-se.
Ta sẽ đưa chúng trở về vì Ta đã chạnh lòng thương xót,
như thể chưa bao giờ chúng bị Ta ruồng bỏ,
vì chính Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của chúng,
chính Ta sẽ đáp lời.

7 Ép-ra-im sẽ nên như dũng sĩ,
lòng chúng hớn hở như ngây ngất men say;
nhìn thấy thế, con cái chúng cũng hớn hở,
lòng chúng sẽ vui mừng vì ĐỨC CHÚA.

8 Ta sẽ huýt sáo để tập trung chúng lại, vì Ta đã cứu chuộc chúng.
Chúng sẽ nên đông đúc như xưa.

9 Ta đã tung chúng vào các nước,
nhưng từ những miền xa xăm, chúng sẽ nhớ đến Ta.
Tại đó, chúng sẽ dưỡng dục con cái, rồi sẽ trở về.

10 Ta sẽ đưa chúng về từ đất Ai-cập,
sẽ tập trung chúng lại từ Át-sua;
Ta sẽ dẫn chúng vào đất Ga-la-át và Li-băng,
thế mà vẫn chưa đủ chỗ cho chúng.

11 ĐỨC CHÚA sẽ băng qua biển Ai-cập,
sẽ đập tan ba đào ngoài biển cả,
khiến mọi chỗ nước sâu trong sông Nin thành khô cạn.
Bấy giờ niềm kiêu hãnh của Át-sua bị hạ xuống
và vương trượng của Ai-cập sẽ bị đẩy xa.

12 Ta sẽ làm cho chúng nên hùng dũng trong ĐỨC CHÚA,
nhân danh Người, chúng sẽ tiến đi. Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

Chương 11

1 Hỡi Li-băng, hãy mở tung các cửa,
lửa sẽ thiêu rụi những cây bá hương của ngươi!

2 Rú lên đi, hỡi cây trắc bá, vì cây bá hương đã đổ nhào rồi,
vì những cây to lớn đã bị triệt hạ.
Rú lên đi, hỡi những cây sồi Ba-san,
vì khu rừng rậm đã bị tàn phá.

3 Hãy nghe tiếng rú của các mục tử,
vì vẻ huy hoàng của chúng đã tiêu tan;
hãy nghe tiếng gầm của lũ sư tử con,
vì niềm kiêu hãnh của Gio-đan đã bị sụp đổ.

Hai người mục tử

4 ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của tôi, phán thế này: "Ngươi hãy chăn dắt bầy chiên sắp đem làm thịt.5 Bầy chiên đó, những kẻ tậu được đem đi giết mà không nghĩ rằng mình phạm tội; còn những kẻ bán chúng nói: Chúc tụng ĐỨC CHÚA, tôi đã nên giàu có! Thế mà các mục tử của chúng chẳng chút xót thương.6 Quả thật, Ta chẳng còn thương xót dân cư xứ này nữa, sấm ngôn của ĐỨC CHÚA. Và đây, chính Ta sẽ trao mỗi người vào tay người lân cận và vào tay vua của nó; những người này sẽ tàn phá xứ sở, nhưng Ta sẽ chẳng cứu một ai khỏi tay chúng.7 Thế là tôi trở thành người chăn dắt bầy chiên mà bọn lái buôn chiên dê tính đem làm thịt. Tôi lấy hai cây gậy, một cây gọi là "Ân huệ", cây kia là "Liên kết", và tôi đã chăn dắt bầy chiên.8 Chỉ trong một tháng, tôi đã làm cho ba mục tử phải biệt tích. Nhưng chẳng mấy chốc tôi mất kiên nhẫn với bầy chiên, đồng thời chúng cũng chán tôi.9 Bấy giờ, tôi nói: "Ta không chăn không dắt nữa đâu, con nào chết thì chết, con nào mất thì mất. Con nào còn lại thì cứ ăn thịt lẫn nhau."10 Thế rồi tôi lấy cây gậy "Ân huệ" đem bẻ gãy, để huỷ bỏ giao ước tôi đã ký với muôn nước.11 Vậy ngày hôm ấy, giao ước bị huỷ bỏ. Bọn lái buôn chiên dê quan sát tôi thì nhận ra đó chính là hành động của ĐỨC CHÚA.12 Bấy giờ tôi bảo họ: "Nếu các ông cho là phải, thì trả công cho tôi; không thì thôi vậy." Họ tính công cho tôi là ba mươi đồng bạc.13 ĐỨC CHÚA liền phán bảo tôi: "Ném số tiền đó vào kho bạc đi! Chúng đánh giá Ta chỉ có bấy nhiêu thôi! " Vậy tôi đã đem ba mươi đồng bạc mà quẳng vào kho bạc Nhà ĐỨC CHÚA.14 Sau đó tôi bẻ gãy cây gậy thứ hai, cây gậy "Liên kết" để huỷ bỏ tình huynh đệ giữa Giu-đa và Ít-ra-en.

15 ĐỨC CHÚA lại phán với tôi: "Hãy sắm sẵn hành trang mà đóng vai người mục tử điên khùng,16 vì này, chính Ta sẽ cho xuất hiện trong xứ một mục tử khác. Con chiên nào mất, nó chẳng quan tâm; con thất lạc, nó chẳng đi tìm; con bị thương, nó không chạy chữa; con mạnh khoẻ, nó chẳng dưỡng nuôi. Nhưng con nào béo thì chúng ăn thịt, rồi lóc luôn cả móng.

17 Khốn cho mục tử vô tích sự đã bỏ mặc đàn chiên.
Gươm sẽ chặt đứt tay, sẽ chọc mắt phải của nó.
Cánh tay của nó sẽ khô đét, và mắt phải của nó sẽ mù loà.

Chương 12

Giê-ru-sa-lem được giải thoát và được đổi mới

1 Lời sấm.

2 b) cũng như về Giu-đa. Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA, Đấng căng các tầng trời và đặt nền cho cõi đất, Đấng ban sinh khí cho người phàm.

2 ; Đây chính Ta sẽ biến Giê-ru-sa-lem thành chén nồng choáng váng cho mọi nước chung quanh. Điều đó sẽ xảy ra khi Giê-ru-sa-lem bị vây hãm.

3 Ngày ấy, Ta sẽ biến Giê-ru-sa-lem thành quả tạ cho muôn dân nước. Bất cứ ai nhấc nó lên sẽ rách da rách thịt. Muôn dân trên cõi đất sẽ họp nhau chống lại nó.4 Ngày ấy, sấm ngôn của ĐỨC CHÚA, Ta sẽ đánh phạt, khiến ngựa hoá cuồng và người cỡi hoá điên; nhưng nhà Giu-đa, Ta sẽ đưa mắt nhìn; còn ngựa của mọi dân nước, Ta sẽ đánh phạt, khiến chúng mù loà.5 Bấy giờ, các thủ lãnh Giu-đa sẽ nhủ thầm: "Dân cư Giê-ru-sa-lem được mạnh sức là nhờ ĐỨC CHÚA các đạo binh, Thiên Chúa của chúng."6 Ngày ấy, Ta sẽ làm cho các thủ lãnh Giu-đa nên như cái lò bốc cháy giữa đống củi, như đuốc cháy giữa đống rơm; chúng sẽ thiêu rụi mọi dân nước chung quanh, cả hai bên tả hữu. Còn Giê-ru-sa-lem vẫn ở nguyên tại chỗ.7 Trước hết, ĐỨC CHÚA sẽ cứu các lều trại của Giu-đa để vinh quang của nhà Đa-vít cũng như vinh quang của dân cư Giê-ru-sa-lem không trổi vượt hơn vinh quang của Giu-đa.8 Ngày ấy, ĐỨC CHÚA sẽ che chở dân cư Giê-ru-sa-lem; và ngày ấy kẻ yếu sức nhất trong đám dân ấy cũng sẽ nên như Đa-vít, và nhà Đa-vít sẽ nên như Thiên Chúa, như vị thần sứ của ĐỨC CHÚA trước mặt đám dân ấy.

9 Ngày ấy, Ta sẽ tìm cách tiêu diệt mọi dân tộc tiến đánh Giê-ru-sa-lem.10 Ta sẽ đổ ơn xuống cho nhà Đa-vít và dân cư Giê-ru-sa-lem, giúp chúng biết sống đẹp lòng Ta và tha thiết cầu nguyện. Chúng sẽ ngước nhìn lên Ta. Chúng sẽ khóc than Đấng chúng đã đâm thâu, như người ta khóc than đứa con một. Chúng sẽ thương tiếc, như người ta thương tiếc đứa con đầu lòng.11 Ngày ấy, tiếng khóc than sẽ vang dội khắp Giê-ru-sa-lem, như người ta than khóc thần Ha-đát Rim-môn ở cánh đồng Mơ-ghít-đô.12 Xứ sở sẽ khóc than, riêng từng thị tộc.
Thị tộc nhà Đa-vít riêng,
vợ con của họ cũng riêng.
Thị tộc nhà Na-than riêng,
vợ con của họ cũng riêng.

13 Thị tộc nhà Lê-vi riêng,
vợ con của họ cũng riêng.
Thị tộc nhà Sim-y riêng,
vợ con của họ cũng riêng.

14 Và mọi thị tộc còn lại, riêng từng thị tộc,
vợ con của họ cũng riêng.

Chương 13

1 Ngày ấy, một dòng suối sẽ vọt ra cho nhà Đa-vít và dân cư Giê-ru-sa-lem để tẩy trừ tội lỗi và ô uế.2 Ngày ấy, - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh -, Ta sẽ tiêu diệt khỏi xứ này tên tuổi các tượng thần: Người ta sẽ không còn nhắc đến chúng nữa. Cả những ngôn sứ và những thần ô uế, Ta cũng sẽ trục xuất ra khỏi xứ này.3 Nếu có ai còn tuyên sấm, thì cha mẹ nó, những người đã sinh ra nó, sẽ bảo rằng: "Mày sẽ không được sống, vì mày đã nhân danh ĐỨC CHÚA mà nói điều dối trá." Cha mẹ nó, những người đã sinh ra nó, sẽ đâm nó khi nó đang tuyên sấm.4 Ngày ấy, các ngôn sứ sẽ phải xấu hổ vì thị kiến của họ khi họ tuyên sấm. Họ sẽ không còn mặc áo choàng bằng lông thú để lừa dối,5 nhưng sẽ nói: "Tôi không phải là ngôn sứ, mà chỉ là một người cày ruộng. Quả thật, ngay từ hồi còn niên thiếu, tôi đã có tài sản đất đai."6 Nếu người ta hỏi nó: "Tại sao anh có những vết thương trên ngực? " Nó sẽ trả lời: "Đó là vì tôi bị đánh trong nhà những người thân của tôi."

Nhân cách hoá lưỡi gươm: dân mới

7 Này gươm, hãy đứng dậy mà đánh mục tử của Ta,
đánh đồng bào của Ta.
Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh.
Hãy đánh mục tử, thì đàn chiên sẽ tan tác.
Cả những con bé nhỏ, Ta cũng trở tay đánh phạt.

8 Bấy giờ, trên toàn xứ, - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA -,
hai phần ba sẽ bị huỷ diệt, bị tiêu vong,
còn một phần ba sẽ được để lại.

9 Ta sẽ đưa một phần ba này qua lửa,
sẽ luyện chúng như người ta luyện bạc,
và thử chúng như thử vàng.
Chính chúng sẽ kêu cầu danh Ta, và Ta, Ta sẽ đáp lời chúng;
Ta sẽ nói: "Chúng là dân của Ta",
chúng thưa lại: "ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa của chúng tôi."

Chương 14

Cuộc chiến thời cánh chung. Vẻ huy hoàng của Giê-ru-sa-lem.

1 Này đây, hỡi Giê-ru-sa-lem, sẽ đến ngày của ĐỨC CHÚA, khi người ta đem chia của cải của ngươi ở giữa ngươi.2 Ta sẽ tập hợp mọi dân tộc về Giê-ru-sa-lem để giao chiến, thành sẽ thất thủ, nhà cửa bị cướp phá, phụ nữ bị hãm hiếp; một nửa dân thành sẽ phải đi lưu đày, nhưng số dân sót lại sẽ không bị đuổi ra khỏi thành.3 Bấy giờ, ĐỨC CHÚA sẽ tiến ra và chiến đấu đánh lại các dân tộc ấy như ngày Người chiến đấu trong thời giao tranh.4 Ngày ấy, Người sẽ dừng chân trên núi Ô-liu, đối diện với Giê-ru-sa-lem về phía đông. Núi Ô-liu sẽ chẻ ra ở giữa, từ đông sang tây, làm thành một thung lũng rộng lớn; một nửa quả núi sẽ lui về phía bắc và một nửa về phía nam.5 Các ngươi sẽ chạy trốn qua thung lũng giữa các núi của Ta, vì thung lũng giữa các núi chạy dài tới A-xan. Các ngươi sẽ trốn thoát như đã trốn thoát cơn động đất thời Út-di-gia làm vua nước Giu-đa. Rồi ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của tôi, sẽ đến, cùng với toàn thể các thánh của Người.

6 Ngày ấy, sẽ chẳng có ánh sáng, nhưng chỉ có lạnh lẽo và giá buốt.7 Sẽ chỉ còn là một ngày độc nhất - duy một ĐỨC CHÚA biết - không còn phân biệt ngày với đêm, ngay lúc hoàng hôn vẫn có ánh sáng.8 Ngày ấy, nước mạch sẽ chảy ra từ Giê-ru-sa-lem; một nửa chảy ra Biển Đông, một nửa chảy ra Biển Tây: sẽ xảy ra như vậy trong cả mùa đông lẫn mùa hè.9 Bấy giờ, ĐỨC CHÚA sẽ là vua cai trị toàn cõi đất; ngày ấy, ĐỨC CHÚA sẽ là Đức Chúa duy nhất và Danh Người là Danh duy nhất.10 Tất cả xứ sẽ nên như đồng bằng, từ Ghe-va tới Rim-môn, phía nam Giê-ru-sa-lem. Giê-ru-sa-lem sẽ được nhắc lên cao và ở nguyên tại chỗ, từ cổng Ben-gia-min cho đến tận cổng Xưa, đến tận cổng Góc, và từ tháp Kha-nan-ên cho đến tận bồn ép nho của nhà vua.11 Người ta sẽ cư ngụ tại đó, sẽ không còn án tru hiến nữa và Giê-ru-sa-lem sẽ được sống yên hàn.

12 Và đây sẽ là tai ương ĐỨC CHÚA giáng xuống mọi dân nước đã dấy binh chống lại Giê-ru-sa-lem. Người sẽ làm cho thịt chúng rữa ra ngay khi chúng còn đang đứng vững; mắt chúng sẽ rữa trong hốc mắt và lưỡi chúng sẽ rữa trong miệng. 15 Ngựa, la, lạc đà, lừa và mọi súc vật trong các trại cũng sẽ gặp phải một tai ương giống như tai ương kia.13 Ngày ấy ĐỨC CHÚA sẽ gây ra giữa chúng một nỗi hoảng sợ lớn lao; người này sẽ túm lấy tay người kia và giơ tay đe doạ lẫn nhau.14 Cả Giu-đa cũng sẽ đến Giê-ru-sa-lem để chiến đấu, và sẽ thu lấy tài sản của mọi dân tộc chung quanh: vàng, bạc và vô số y phục.

16 Sau đó, mọi người còn sót lại từ mọi dân tộc đã tiến đánh Giê-ru-sa-lem, hằng năm sẽ lên thờ lạy Đức Vua, tức là ĐỨC CHÚA các đạo binh, và mừng lễ Lều.17 Thị tộc nào trong các thị tộc trên cõi đất không lên Giê-ru-sa-lem thờ lạy Đức Vua, tức là ĐỨC CHÚA các đạo binh, thì sẽ không có mưa cho chúng.18 Nếu thị tộc Ai-cập không lên và không đến thì nó sẽ phải chuốc lấy tai ương mà ĐỨC CHÚA đã giáng xuống các dân tộc không lên mừng lễ Lều.19 Đó sẽ là án phạt dành cho Ai-cập và án phạt dành cho mọi dân tộc không lên mừng lễ Lều.

20 Ngày ấy trên lục lạc ngựa sẽ có ghi: "Thánh hiến cho ĐỨC CHÚA" và các nồi niêu trong Nhà ĐỨC CHÚA sẽ được xem như những chiếc bình rảy ở trước bàn thờ.21 Mọi nồi niêu ở Giê-ru-sa-lem và ở Giu-đa sẽ được thánh hiến cho ĐỨC CHÚA các đạo binh. Tất cả những người dâng hy lễ sẽ đến lấy những nồi niêu đó mà nấu nướng. Ngày ấy, sẽ không còn lái buôn trong Nhà ĐỨC CHÚA các đạo binh nữa.