Video Sinh Hoạt

Video liên khúc bài hát "Tôi Theo Một Người" và "Tôi Tin Yêu" tại buổi sinh hoạt của khóa Khơi-Nguồn tại giáo xứ Chính Tâm, Phan Thiết, Việt Nam vào tháng 7 năm 2012.