Hình Ảnh Sinh Hoạt

Một số hình ảnh sinh hoạt của Khóa Khơi-Nguồn được tổ chức tại tại giáo xứ Bình Đông - Việt Nam vào ngày 17 tháng 7 năm 2011

Xem toàn bộ album tại đây