Lời Chúa Hôm Nay - Tháng 08 - 2018

Tin Mừng và các bài đọc trong tháng 08- 2018 Read more ...

Lời Chúa Hôm Nay - Tháng 07 - 2018

Tin Mừng và các bài đọc trong tháng 07- 2018

Read more ...

Lời Chúa Hôm Nay - Tháng 06 - 2018

Tin Mừng và các bài đọc trong tháng 06- 2018

Read more ...

Lời Chúa Hôm Nay - Tháng 05 - 2018

Tin Mừng và các bài đọc trong tháng 05- 2018

Read more ...

Lời Chúa Hôm Nay - Tháng 04 - 2018

Tin Mừng và các bài đọc trong tháng 04- 2018

Read more ...

Thánh Thần

 

KINH CHÚA THÁNH THẦN

Lạy Chúa Thánh Thần xin thở trong con để mọi ý tưởng của con được thánh thiện. Xin hành động trong con, ôi Chúa Thánh Thần, để công việc của con làm cũng được thánh thiện. Xin Chúa Thánh Thần sử dụng trái tim con để con  yêu mến những gì là thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần xin tăng cường sức mạnh cho con để con bênh vực tất cả những gì thành thánh thiện. Sau hết, xin Chúa Thánh Thần canh giữ con để con luôn thánh thiện. Amen.

St. Augustine

*****

HOLY SPIRIT

Breathe into me, Holy Spirit, that my thoughts may all be holy. Move in me, Holy Spririt, that my work, too, may be holy. Attract my heart, Holy Spirit, that I may –ove only what is holy. Strengthen me, Holy Spirit, that I may defend all that is holy. Protect me, Holy Spirit, That I may always be holy. Amen.

St. Augustine

Diễm Phúc Mai chuyển ngữ