Thánh Thần

 

BIỆN PHÂN THẦN KHÍ 

Trích những quy luật biện phân thần khí của Thánh Inhaxio thành Loyola 

NHỮNG QUY LUẬT BIỆN PHÂN THẦN KHÍ CỦA TUẦN LỄ THỨ HAI

Quy luật thứ bốn: Số 332

Đặc tính của thần dữ khi nó biến đổi thành “thần ánh sáng”, là trước tiên nó đi vào trong những tình cảm của linh hồn đạo đức và kết thúc bằng cách gợi lên trong linh hồn đó những cái riêng tư của nó. Như thế, nó bắt đầu bởi đề nghị cho linh hồn này những tư tưởng tốt và thánh thiện phù hợp với những cách bố trí đạo đức của nó; nhưng liền sau đó, dần dần, nó cố gắng lôi kéo linh hồn đó vào trong cái bẩy bí mật của nó, và làm cho linh hồn đó ưng thuận ý đồ tội lỗi của nó.

LE DISCERNEMENT DES ESPRITS

Extrait des Règles du discernement des esprits de Saint Ignace de Loyola  

RÈGLES DU DISCERNEMENT DES ESPRITS DE LA DEUXIÈME SEMAINE

Quatrième règle, N° 332

C’est le propre de l’ange mauvais, lorsqu’il se transforme en " ange de lumière ", d’entrer d’abord dans les sentiments de l’âme pieuse, et de finir par lui inspirer les siens propres. Ainsi, il commence par suggérer à cette âme des pensées bonnes et saintes, conforme à ses dispositions vertueuses ; mais bientôt, peu à peu, il tâche de l’attirer dans ses pièges secrets, et de la faire consentir à ses coupables desseins.