Thánh Thần

BIỆN PHÂN THẦN KHÍ 

Trích những quy luật biện phân thần khí của Thánh Inhaxio thành Loyola 

NHỮNG QUY LUẬT BIỆN PHÂN THẦN KHÍ CỦA TUẦN LỄ THỨ HAI

Quy luật thứ hai: Số 330

Chỉ mình Thiên Chúa mới ban sự yên ủi cho linh hồn mà không cần những nguyên nhân trước đó, bởi vì chỉ mình Đấng Tạo Hoá mới ra vào được trong linh hồn và kích động trong đó những chuyển động nội tâm để lôi kéo toàn bộ vào tình yêu của Vua cả trên trời. Tôi nói không nguyên nhân nghĩa là chẳng chút tình cảm hay sự hiểu biết trước của một vật gì mà đã có thể làm sinh ra sự yên ủi này nhờ có bởi những hành động của lý trí và của ý chí.

LE DISCERNEMENT DES ESPRITS

Extrait des Règles du discernement des esprits de Saint Ignace de Loyola 

RÈGLES DU DISCERNEMENT DES ESPRITS DE LA DEUXIÈME SEMAINE

Deuxième règle, N° 330

Il appartient à Dieu seul de donner de la consolation à l’âme sans cause précédente, parce qu’il n’appartient qu’au Créateur d’entrer dans l’âme, d’en sortir, et d’y exciter des mouvements intérieurs qui l’attirent tout entière à l’amour de sa divine Majesté. Je dis sans cause, c’est-à-dire sans aucun sentiment précédent ou connaissance préalable d’aucun objet qui ait pu faire naître cette consolation au moyen des actes de l’entendement et de la volonté.