Thánh Thần

BIỆN PHÂN THẦN KHÍ

Trích những quy luật biện phân thần khí của Thánh Inhaxio thành Loyola

NHỮNG QUY LUẬT BIỆN PHÂN THẦN KHÍ CỦA TUẦN LỄ THỨ NHẤT

Quy luật thứ sáu: Số 319 - Thước vàng cho đời sống nội tâm: Sự Phản Công.

Dù rằng chúng ta không bao giờ thay đổi những quyết định của chúng ta trong thời sầu khổ thiêng liêng, tuy nhiên điều hữu ích là chúng ta hãy can đảm thay đổi chính chúng ta, tôi muốn nói về cách hành động của chúng ta và hoàn toàn hướng nó để chống lại những tấn công của sự sầu khổ thiêng liêng. Như thế, điều thích hợp là dành nhiều thi giờ cho sự cầu nguyện, suy gẫm với nhiều chú ý hơn, xét mình cách nghiêm túc hơn, và miệt mài hơn với những thực hành thích hợp cho việc sám hối. 

LE DISCERNEMENT DES ESPRITS

Extrait des Règles du discernement des esprits de Saint Ignace de Loyola

RÈGLES DU DISCERNEMENT DES ESPRITS DE LA PREMIERE SEMAINE

Sixième règle, N° 319 - La règle d’or de la vie intérieure : la contre-attaque.

Quoique nous devions jamais changer nos résolutions au temps de la désolation, il est cependant très utile de nous changer courageusement nous-mêmes, je veux dire notre manière d’agir, et de la diriger toute entière contre les attaques de la désolation. Ainsi, il convient de donner plus de temps à la prière, de méditer avec plus d’attention, d’examiner plus sérieusement notre conscience, et de nous adonner davantage aux exercices convenables de pénitence.