Thánh Thần

BIỆN PHÂN THẦN KHÍ 
 

Trích những quy luật biện phân thần khí của Thánh Inhaxio thành Loyola

NHỮNG QUY LUẬT BIỆN PHÂN THẦN KHÍ CỦA TUẦN LỄ THỨ NHẤT  

Quy luật thứ nhất: Số 314

Về phần những người phạm từ tội trọng này tới tội trọng khác, cách điều khiển thông thường của kẻ thù là đề xuất những khoái lạc bên ngoài, làm cho họ có những tưởng tượng về thú vị và khoái lạc về xác thịt, để giam giữ và nhận chìm họ sâu hơn trong những thói hư tật xấu và trong tội lỗi của họ. Ngược lại, Thần lành, hoạt động trong con người cách trái ngược lại, ngài kích động trong lương tâm của họ sự vi phạm và lòng ăn năn, bằng cách làm cho họ cảm thấy được những trách móc của lý trí.

LE DISCERNEMENT DES ESPRITS

Extrait des Règles du discernement des esprits de Saint Ignace de Loyola

RÈGLES DU DISCERNEMENT DES ESPRITS DE LA PREMIERE SEMAINE

Première règle, N° 314

A l’égard des personnes qui vont de péché mortel en péché mortel, la conduite ordinaire de l’ennemi est de leur proposer des plaisirs apparents, leur occupant l’imagination de jouissances et de voluptés sensuelles, afin de les retenir et de les plonger plus avant dans leurs vices et dans leurs péchés. Le Bon Esprit, au contraire, agit en elles d’une manière opposée, il excite dans leur conscience le trouble et le remords, en leur faisant sentir les reproches de la raison.