Thánh Thần

Hoa Trái Của Chúa Thánh Thần

Trong chương Galát 5,22-23, khẳng định rằng hoa trái của Chúa Thánh Thần gồm có 9 ơn huệ:  “bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ.”

 

Chín ơn huệ này có thể chia ra làm ba loại: 

1.        Yêu thương (bác ái), hoan lạc, bình an.  Ba ơn huệ này liên hệ với Thiên Chúa.

2.        Nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm.  Ba ơn huệ này liên hệ với con người.

3.        Trung tín, hiền hòa, tiết độ:  Ba ơn huệ này chủ yếu về nội tâm con người.

Tất cả 9 ơn huệ này đều có liên hệ với nhau, bởi vậy Thánh Phaolồ gọi những ơn huệ này là Hoa trái của Chúa Thánh Thần’.  Những ơn này giúp cho cuộc sống chúng ta khi chúng ta sống trong Chúa, và Chúa ở trong chúng ta.  Qua quyền năng Chúa Thánh Thần để vinh danh Chúa Cha, để mưu ích cho chúng ta, và mưu ích cho Giáo Hội nữa.

 Ngược lại Thánh Phaolồ cũng khẳng định những chuyện do tính xác thịt gây ra là 15 điều được mô tả trong chương Galát 5,19-21: 

15 điều đó là những hành vi tội lỗi: “dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hòa, ghen tương, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tỵ, say sưa, chè chén…”            

                               

 Quỳnh Hương dịch