Hạnh Thánh Gioan Vianney

Nguồn từ Trang web Người Tín Hữu


Mục Lục

Lời Tựa Của Tác Giả

PHẦN THỨ NHẤT:

Sơ Lược Tiểu Sử Thánh Gioan Vianney

 • Chương 01 - Từ thời thơ ấu cho đến khi làm linh mục của Gioan Vianney.
 • Chương 02 - Gioan chăn chiên
 • Chương 03 - Gioan được rước lễ lần đầu
 • Chương 04 - Gioan làm ruộng
 • Chương 05 - Vua Napoleon
 • Chương 06 - Gioan Vianney học Latinh
 • Chương 07 - Thời đi học
 • Chương 08 - Gioan Vianney phải đi lính
 • Chương 09 - Gioan Vianney trở về học Latinh
 • Chương 10 - Gioan Vianney học triết và thần học
 • Chương 11 - Gioan học thần học và chịu chức linh mục
 • Chương 12 - Cha Gioan Vianney về giúp xứ Ecully
 • Chương 13 - Cha Balley qua đời

PHẦN THỨ HAI:

Từ Khi Cha Gioan Nhận Xứ ARS

 • Chương 01 - Xứ Ars Biến Đổi

Những Cách Thế Cha Gioan Đã Dùng

 • Chương 02 - Cầu Nguyện và Thăm Viếng
 • Chương 03 - Lập Hội Đền Tạ và Hội Mai Khôi
 • Chương 04 - Sửa Nết Xấu Con Chiên
 • Chương 05 - Ăn Chay, Hãm Mình, Hành Xác
 • Chương 06 - Thương Người Nghèo và Hay Làm Phúc
 • Chương 07 - Những Phương Thế Để Con Chiên Bỏ Tính Khô Khan và Trở Nên Sốt Sắng, Đạo Đức Hơn
 • Chương 08 - Đi Giảng và Giải Tội Ở Các Xứ Lân Cận
 • Chương 09 - Lập Viện Cô Nhi
 • Chương 10 - Giao Viện Cô Nhi và Trường Học Cho Nhà Dòng Coi Sóc
 • Chương 11 - Những Khốn Khó Do Người Ta Gây Ra
 • Chương 12 - Những Sự Khốn Khó Xảy Ra Bởi Ma Quỷ
 • Chương 13 - Ma Quỷ Quấy Phá Cha Gioan
 • Chương 14 - Thiên Chúa Chữa Bệnh Cho Cha Gioan
 • Chương 15 - Cha Gioan Trốn Khỏi Xứ Hai Lần
 • Chương 16 - Cha Gioan Bỏ Xứ Lần Thứ Ba

PHẦN THỨ BA:

Dân Chúng Từ Khắp Nơi Kéo Đến Xưng Tội Với Cha Gioan Trong Những Năm 1826 - 1859

 • Chương 01 - Nguyên Do Tại Sao Mọi Người Tìm Đến Xưng Tội Cùng Cha Gioan
 • Chương 02 - Cách Dùng Thời Giờ của Cha Gioan Trong Những Năm Người Ta Kéo Đến Xứ Ars.
 • Chương 03 - Ơn Riêng Khuyên Bảo Người Có Tội Ăn Năn Trở Lại
 • Chương 04 - Cha Gioan Được Chúa Ban Cho Hai Ơn Đặc Biệt
 • Chương 05 - Giảng Giải Giáo Lý, Những Điều Cần Thiết Để Được Cứu Rỗi
 • Chương 06 - Cha Gioan Giảng Dạy Cho Người Lớn

PHẦN THỨ TƯ:

Cha Gioan Vianney Chữa Bệnh Phần Xác, Phần Hồn

 • Chương 01 - Cha Gioan Làm Phép Lạ Chữa Bệnh Phần Xác
 • Chương 02 - Cha Gioan Chữa Bệnh Phần Hồn
 • Chương 03 - Ơn Yên Ủi và Lời Cầu Xin Mạnh Thế của Cha Gioan
 • Chương 04 - Cha Gioan Luôn Phải Buồn Sầu Lo Lắng

PHẦN THỨ NĂM:

Những Nhân Đức Cha Gioan Luyện Tập

 • Chương 01 - Dáng Điệu Lịch Sự Hòa Nhã và Lòng Nhân Từ của Cha Gioan
 • Chương 02 - Lòng Tin, Cậy, Mến của Cha Gioan
 • Chương 03 - Sự Quảng Đại của Cha Gioan
 • Chương 04 - Sự Khiêm Nhường và Khó Nghèo của Cha Gioan
 • Chương 05 - Sự Hãm Mình Phạt Xác, Nhịn Nhục Chịu Khó của Cha Gioan
 • Chương 06 - Ơn Biết Điều Bí Ẩn Nơi Tâm Hồn Người Ta
 • Chương 07 - Cha Gioan Qua Đời và Cuộc Phong Thánh Của Cha

--- o0o ---