Đức Mẹ

“Các con thân mến!  Trong thời gian hồng ân này, Mẹ lại kêu gọi các con cầu nguyện và bỏ mình. Ước sao ngày sống của các con được xen kẽ với những lời nguyện nồng cháy cho những ai không nhận biết tình yêu Thiên Chúa.  Cám ơn sự đáp lại của các con.” 
 

"Dear children! In this time of grace, I call you anew to prayer and renunciation. May your day be interwoven with little ardent prayers for all those who have not come to know God´s love. Thank you for having responded to my call." 
 
"Chers enfants, en ce temps de grâce, je vous apelle à nouveau à la prière et au renoncement. Que votre journée soit tissée de petites prières ardentes pour tous ceux qui n'ont pas connu l'amour de Dieu. Merci d'avoir répondu à mon appel." 02/2008 
 

Thông Điệp ngày 2/2/2008, qua thị nhân Mirjana


“Các con thân mến! Mẹ ở với các con.  Là một người Mẹ, Me đang tụ tập các con lại, bởi vì Mẹ mong muốn tẩy đi những gì Mẹ thấy trong trái tim các con lúc này.   Hãy chấp nhận tình yêu của Con Mẹ và xóa đi sự sợ hãi, đau đớn, thống khổ và thất vọng trong trái tim các con.  Mẹ chọn các con một cách đặc biệt để làm ánh sáng tình yêu của Con Mẹ.  Cám ơn các con.”  

“Dear children! I am with you. As a mother, I am gathering you, because I desire to erase from your hearts what I see now. Accept the love of my Son and erase fear, pain, suffering and disappointment from your heart. I have chosen you in a special way to be a light of the love of my Son. Thank you.”

Thuận Hà – Queen of Peace