Đức Mẹ

Mùa Vọng năm 1986, Đức Mẹ nói vể việc thanh tẩy tâm hồn như sau: 
 
“Các con thân mến!  Hôm nay Mẹ kêu gọi các con hãy sửa soạn tâm hồn các con.  Trên tất cả mọi sự trong những ngày này Chúa muốn các con hãy thanh tẩy tất cả tội lỗi trong quá khứ.  Hỡi các con, các con không thể làm một mình được, và vì lý do này Mẹ ở đây để giúp đỡ các con. 
 
Các con thân mến! Hãy cầu nguyện, vì chỉ có con đường này các con mới có thể biết được sự xấu xa đang ngự trị trong tâm hồn các con, và các con có thể bỏ nó cho Chúa để Ngài có thể hoàn toàn thanh tẩy tâm hồn các con.  Bởi vậy hỡi các con thân mến, cầu nguyện không ngừng và sửa soạn tâm hồn các con qua sự hối cải và ăn chay.” 
 (04-12-1986) 
 
Sứ điệp của Đức Mẹ về thanh tẩy và thống hối cũng là tiếng vang của sách Daniel: 
 
“Tôi đã cầu xin Đức Chúa là Thiên Chúa của tôi, đã thú nhận và thừa nhận và thưa Người rằng: 
 
“Ôi, lạy Chúa Thượng, Thiên Chúa cao cả và đáng sợ, Đấng giữ giao ước và tỏ lòng nhân nghĩa với những kẻ yêu mến Ngài và tuân giữ các mệnh lệnh của Ngài, chúng con đã phạm tội, đã lỗi lầm, đã làm điều gian á, chúng con đã phản nghịch và lìa xa các mệnh lệnh, phán quyết của Ngài.” (Dn 4-5) 
 
SUY NIỆM:  Cả hai bài đọc bữa nay đều nói về tội lỗi và hối cải rất thích hợp cho mùa vọng khi chúng ta cần phải sửa soạn tâm hồn cho sốt sắng để đón chờ Chúa giáng sinh.  Đằng khác Đức Mẹ cũng nhấn mạnh những gì chúng ta cần làm và những gì không nên làm.   Trách nhiệm của chúng ta là phải sửa soạn tâm hồn mình, thanh tẩy qua cách cầu nguyện, chay tịnh, hối cải.  Đó cũng là đường lối của Chúa, thanh tẩy tâm hồn và mở cửa tâm hồn cho Người. 
 
Tiến trình này cũng tương tự như bí tích thống hối, chúng ta biết rõ tội lỗi của mình.  Hãy tỏ lộ lòng thống hối ăn năn.  Chúa Giêsu là Đấng tha thứ tội lỗi.  Chúng ta chỉ cần quyết định nhận lãnh ơn sủng của Người.  Nhưng khi chúng ta sửa soạn tâm hồn để Chúa làm việc thanh tẩy, chúng ta cần chắc chắn một điều là phải có sự giúp đỡ của Mẹ, đấng đã hứa với chúng ta làm việc đó trong sứ điệp bữa nay. 
 
THỰC HÀNH:  Hãy bắt đầu thực hành sứ điệp của Mẹ hôm nay dể sửa soạn tâm hồn chúng ta và Chúa sẽ làm việc thanh tẩy. 
 
LM. Richard Beyer 
Thuận Hà