Đức Mẹ

“Các con thân mến!  Thiên Chúa gửi Mẹ xuống giữa các con chỉ vì tình yêu để dẫn dắt các con trên con đường cứu độ. Nhiều người trong các con đã mở lòng mình và đã chấp nhận những sứ điệp của Mẹ, nhưng còn nhiều người đã bị lạc đường và chưa từng biết đến Thiên Chúa Tình Yêu với trọn vẹn con tim. Bởi vậy, Mẹ kêu gọi các con hãy yêu thương và là ánh sáng và những nơi tăm tối và tội lỗi.  Mẹ ở với các con và chúc lành cho các con.  Cám ơn các con đã đáp lại lời mời của Mẹ.” 
 
Message of October 25, 2007 "Dear children! God sent me among you out of love that I may lead you towards the way of salvation. Many of you opened your hearts and accepted my messages, but many have become lost on this way and have never come to know the God of love with the fullness of heart. Therefore, I call you to be love and light where there is darkness and sin. I am with you and bless you all. Thank you for having responded to my call." 10/2007 
 
Message du 25 octobre 2007 "Chers enfants, Dieu m’a envoyée parmi vous par amour afin que je vous guide vers le chemin du salut. Beaucoup d’entre vous avez ouvert vos coeurs et accepté mes messages, mais beaucoup se sont perdus sur ce chemin et n’ont jamais connu le Dieu de l’amour avec la plénitude du coeur. Et c’est pourquoi je vous appelle: soyez amour et lumière là où sont les ténèbres et le péché. Je suis avec vous et je vous bénis tous. Merci d’avoir répondu à mon appel." 10/2007 
 

Sứ điệp Đức Mẹ ban cho Mirjana ngày 2-10-2007:

“Hỡi các con, hãy đồng hành với Mẹ trong sứ mạng Thiên Chúa đã trao cho Mẹ, với một trái tim rộng mở và niềm tín thác hoàn toàn.  Nhờ Thiên Chúa, con đường mà Mẹ đang dẫn dắt các con là con đường gian khó nhưng hãy kiên trì và cuối cùng, nhờ Thiên Chúa, tất cả chúng ta sẽ được vui mừng.  Bởi vậy, hỡi các con, đừng ngưng cầu nguyện cho được đức tin, vì nhờ đức tin mà Lời Chúa sẽ sáng lên trong bóng đêm hiện nay đang muốn bao trùm chúng ta.  Đừng sợ hãi, Mẹ ở cùng chúng con.  Mẹ cám ơn các con.” 
 
 Mirjana diễn tả:  Vào lúc cuối buổi hiện ra, cô đã nhìn thấy một ánh sáng chói lòa mãnh liệt khi Thiên Đàng mở ra và Đức Mẹ bước vào Thiên Đàng qua ánh sáng đó. 
 
Thuận Hà – Queen of Peace