ÐK. Thân lạy Nữ Vương Mẹ Thánh rất nhân lành. Mẹ là nguồn vui sức sống nơi hy vọng. Ôi Ma-ri-a danh thánh rất dịu hiền, chân thành con xin phó dâng Mẹ trọn xác hồn.

Read more ...

1. Mẹ ơi! Ðời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng.

Mẹ ơi! Ðường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đây dó. Xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng.

Read more ...

Kính mừng Nữ Vương, Nữ Vương Hoà Bình.
Đây bao tâm hồn thao thức, dân con đất Việt nao nức cùng cất tiếng ca mừng vui....

Read more ...

More Articles ...

Page 1 of 3