Dường như Jorge Mario Bergoglio không phải là kiểu linh mục có một sự nghiệp chói lọi trong giáo hội. Vào chủng viện năm hai mươi mốt tuổi, nhận chức giám tỉnh năm bốn mươi tuổi. Cho đến gần đây, các tu sĩ dòng Tên vẫn còn giữ luật của thánh Inhaxiô là không nhận chức giám mục, tổng giám mục, hay hồng y.

Read more ...

More Articles ...