Mirjana Dragicevic Soldo là một thị nhân được thấy Đức Mẹ ngày 24-6-1981, sau đó Đức Mẹ hiện ra với cô hằng ngày. Bắt đầu ngày 24 tháng 12, 1982 thì cô không được Đức Mẹ hiện ra với cô mỗi ngày nữa,

Read more ...

More Articles ...