Viện phụ Phao-lô le Cosmète và Ti-mô-tê, em ngài cư ngụ ở Xê-tê. Họ thường tranh luận với nhau. Viện phụ Phao-lô nói: “Vậy thì chúng ta sẽ ở lại đây cho đến khi nào?” Viện mẫu Xanh-lê-ti nói: “Khi sống trong cộng đoàn, chúng ta nên vâng lời hơn là sống khổ hạnh.

Read more ...

 Viện phụ I-sa-ác nói: “Cha biết có một thầy, đang khi cắt lúa ngoài đồng, muốn ăn bông lúa liền nói với người phụ trách nông vụ: anh cho phép tôi ăn bông lúa mì nhé?” Người phụ trách nông vụ ngạc nhiên nói: “Cánh đồng này là của cha mà sao cha lại xin phép con?”

Read more ...

Viện phụ Xê-pa-ri-ô nói: “Giống như các cận vệ của hoàng đế, họ không dám nhìn ngang nhìn dọc khi đứng gác, con người cũng vậy, không thể làm như thế khi đứng trước tôn nhan Chúa, phải kính sợ Chúa mọi lúc; như thế anh không có gì để sợ kẻ thù.”

Read more ...

Có thầy bị một anh em làm thiệt hại nên đến gặp viện phụ Xi-xô-ê và nói: “Con đã chịu đựng người anh em và bây giờ con muốn trả thù.” Ngài khuyên thầy: “Không được làm vậy, tốt hơn con nên vì Chúa mà tha thứ.” 

Read more ...

 Một thầy hỏi một viện phụ: “Nếu con cho người anh em mượn một ít tiền, con có đòi họ không?” “Có, nhưng chỉ đòi một lần, và trong khiêm tốn.” Thầy hỏi tiếp: “Giả dụ con đòi nhưng họ không trả, con sẽ làm gì?” “Con đừng nói gì với họ nữa.”

Read more ...

Viện phụ Phêrô, môn đệ của viện phụ Lốt, nói: Một hôm, khi tôi đang ở trong phòng của viện phụ A-ga-tôn, một thầy đến hỏi ngài: “Con muốn được sống với các thầy. Xin cha cho con biết phải làm gì.” Cha trả lời: “Mọi ngày suốt đời con, con hãy giữ tâm trạng xa lạ ngày đầu khi con tới gặp họ, để tránh con thành tự do quá với họ.” 

Read more ...

More Articles ...