Bởi vậy, các con thân mến, hãy cầu nguyện liên tục, và sống những sứ điệp Mẹ ban cho các con.  Mẹ làm với một tình yêu cao cả cho Thiên Chúa – và cho các con.”

Read more ...

Không ngạc nhiên gì khi Đức Mẹ nói như vậy vì yêu thương là tinh hoa  của Giáng Sinh, “Mùa của niềm vui”, và sự sửa soạn đó rất đơn giản là bằng tình yêu

Read more ...

More Articles ...