Đức Mẹ

Kìa Bà Nào

ÐK: Kìa Bà nào đang tiến lên như rạng đông ? Kìa Bà nào đang tiến lên như rạng đông? Ðẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, oai hùng như đạo binh xếp hàng vào trận, Bà là ai ?

1. Bà là ai, như huệ giữa chòm gai, như hồng thiêng mầu nhiệm, như đền vua vinh hiển, như thành thánh Salem. Bà là ai, như hào quang Thiên Chúa, như mùa xuân không úa, như vì sao mai rạng, như chính cửa thiên đàng.

2. Bà là ai, tinh tuyền lúc đầu thai, xác hồn như ngọc tuyền, dư đầy ơn Thiên Chúa, như nguồn nước vô biên ? Bà là ai tay bồng Vua thơ bé, tay tràn ơn cứu thế, Ðấng từ bi nhân hậu, hằng tiếp đón lời cầu.

Nhạc và Lời : Hoàng Diệp

Xin nhấn chuột vào đây để xem lời nhạc dưới dạng PDF.