Kinh Thánh
Sách Điện Tử

Kinh Thánh Tân Ước

27 Cuốn Kinh Thánh Tân Ước

Bấm vào tên Sách để tải xuống

Tên Sách Ký Hiệu Book's Names Abbreviates
Mátthêu Mt Matthew Mt
Máccô Mc Mark Mk
Luca Lc Luke Lk
Gioan Ga John Jn
Tông Ðồ Công Vụ Cv Acts Acts
Rôma Rm Romans Rom
1Côrinthô 1Cr 1Corinthians 1Cr
2Côrinthô 2Cr 2Corinthians 2Cr
Galata Gl Galatians Gal
Êphêsô Ep Ephesians Eph
Philiphê Pl Philipians Phil
Colossê Cl Colossians Col
1 Thessalonica 1Tx 1Thessalonians 1Thes
2 Thessalonica 2Tx 2Thessalonians 2Thes
1 Timothêu 1Tm 1Timothy 1Tm
2 Timothêu 2Tm 2Timothy 2Tm
Titô Tt Titus Ti
Philêmon Plm Philemon Phlm
Do thái Dt Hebrews Heb
Giacôbê Gc James Jas
1 Phêrô 1Pr 1Peter 1Pt
2 Phêrô 2Pr 2Peter 2Pt
1 Gioan 1Ga 1John 1Jn
2 Gioan 2Ga 2John 2Jn
3 Gioan 3Ga 3John 3Jn
Giuda Jude Jude
Khải Huyền Kh Revelation Rv