Thánh Thần

GIÊSU KITÔ  - DANH HIỆU TRÊN MỌI DANH HIỆU
 
Đức Giêsu Kitô là … Ađam mới (1Cr 15,45)

Đức Giêsu Kitô là … Ánh sáng thật ( Ga 1,9)

Đức Giêsu Kitô là … Ánh sáng trần gian (Ga 8,12)

Đức Giêsu Kitô là … Bánh Sự Sống (Ga 6,35; 6,48)

Đức Giêsu Kitô là … Bánh thật (Ga 6,32)

Đức Giêsu Kitô là … Bánh Thiên Chúa ban (Ga 6,33)

Đức Giêsu Kitô là … Cây nho thật (Ga 15,1)

Đức Giêsu Kitô là … Chiên hy tế Vượt Qua (1Cr 5,7)

Đức Giêsu Kitô là … Chiên không tì vết (1Pr 1,19)

Đức Giêsu Kitô là … Chiên Thiên Chúa (Ga 1,29)

Đức Giêsu Kitô là … Chồi non Đa-vít (Kh 5,5; 22,16)

Đức Giêsu Kitô là … Chúa (2Pr 2,20)

Đức Giêsu Kitô là … Chúa các Chúa (Kh 19,16)

Đức Giêsu Kitô là … Chúa mọi loài (Cv 10,36)

Đức Giêsu Kitô là … Chúa Quyền Năng (Is 9,6)

Đức Giêsu Kitô là … Chứng nhân trung thành (Kh 3,14)

Đức Giêsu Kitô là … Chứng thật (Kh 1,5)

Đức Giêsu Kitô là … Con chiên (Kh 13,8)

Đức Giêsu Kitô là … Con của Thiên Chúa Tối Cao (Lc 1,32)

Đức Giêsu Kitô là … Con Một Thiên Chúa (Ga 1,18; 1Ga 4,9)

Đức Giêsu Kitô là … Con Người (Mt 8,20)

Đức Giêsu Kitô là … Con người từ Trời (1Cr 15,48)

Đức Giêsu Kitô là … Con Thiên Chúa (Ga 1,49; Dt 4,14)

Đức Giêsu Kitô là … Con Vua Đa-vít (Kh 22,16)

Đức Giêsu Kitô là … Cổng vào (Ga 10,9)

Đức Giêsu Kitô là … Của lễ đền tội chúng ta (1 Ga 2,2)

Đức Giêsu Kitô là … Đá góc quý giá (1Pr 2,6)

Đức Giêsu Kitô là … Đấng bảo vệ chúng ta (2Tx 3,3)

Đức Giêsu Kitô là … Đấng chăn chiên lành (1 Pr 5,4)

Đức Giêsu Kitô là … Đấng Công Chính (Cv 7,52; 1Ga 2,1)

Đức Giêsu Kitô là … Đấng Cứu Độ (Ep 5,23; Tito 1,4; 3,6; 2Pr 2,20)

Đức Giêsu Kitô là … Đấng Cứu độ chúng ta (1Cr 1,30)

Đức Giêsu Kitô là … Đấng Cứu Thế (1 Ga 2,22)

Đức Giêsu Kitô là … Đấng Cứu Thế và Thiên Chúa vĩ đại (Titô 2,13)

Đức Giêsu Kitô là … Đấng dẫn đưa chúng ta tới nguồn Ơn Cứu Độ (Dt 2,10)

Đức Giêsu Kitô là … Đấng Giải thoát (Rm 11,26)

Đức Giêsu Kitô là … Đấng Hằng Hữu (Cl 1,15)

Đức Giêsu Kitô là … Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin (Dt 12,2)

Đức Giêsu Kitô là … Đấng khơi nguồn sự sống (Cv 3,15)

Đức Giêsu Kitô là … Đấng làm chứng cho Sự thật và Niềm Tin (Kh 3,14)

Đức Giêsu Kitô là … Đấng phán xét sự sống và sự chết (Cv 10,42)

Đức Giêsu Kitô là … Đấng sống động (Kh 1,18)

Đức Giêsu Kitô là … Đấng sống lại từ cõi chết (Kh 1,5)

Đức Giêsu Kitô là … Đấng Thánh (Cv 3,14)

Đức Giêsu Kitô là … Đấng Thống trị và Chúc lành (1Tm 6,15)

Đức Giêsu Kitô là … Đấng Thừa Kế mọi loài (Dt 1,2)

Đức Giêsu Kitô là … Đấng Toàn năng (Kh 1,8; Mt 28,18)

Đức Giêsu Kitô là … Đấng Trung gian (1Tm 2,5)

Đức Giêsu Kitô là … Đấng Tự Hữu (Ga 8,58)

Đức Giêsu Kitô là … Đầu của Hội Thánh (Ep 1,22; 4,15; 5,23)

Đức Giêsu Kitô là … Đường (Ga 14,6)

Đức Giêsu Kitô là … Hình ảnh của Thiên Chúa (2 Cr 4,4)

Đức Giêsu Kitô là … Hòn đá sống động (1Pr 2,4)

Đức Giêsu Kitô là … Hôn phu (2Cr 11,2)

Đức Giêsu Kitô là … Hy vọng của Vinh Quang (Cl 1,27)

Đức Giêsu Kitô là … Khởi đầu và Kết thúc (Kh 22,13)

Đức Giêsu Kitô là … Khởi nguyên của mọi loài Thiên Chúa tạo dựng (Kh 3,14)

Đức Giêsu Kitô là … Khởi Nguyên và Tận Cùng (Kh 1,8; 22,13)

Đức Giêsu Kitô là … Lời của Chúa (Kh 19,13)

Đức Giêsu Kitô là … Mục Tử Nhân Lành (Ga 10,11-14)

Đức Giêsu Kitô là … Ngôi Lời (Ga 1,1)

Đức Giêsu Kitô là … Nguồn Cứu độ đời đời cho kẻ tin (Dt 5,9)

Đức Giêsu Kitô là … Nguồn Hy vọng (1 Tm 1,1)

Đức Giêsu Kitô là … Nhánh công chính (Gr 23,5)

Đức Giêsu Kitô là … Núi đá (1Cr 10,4)

Đức Giêsu Kitô là … Quyền Năng Thiên Chúa (1Cr 1,24)

Đức Giêsu Kitô là … Sao Mai (Kh 22,16)

Đức Giêsu Kitô là … Sự Công Chính (1Cr 1,30)

Đức Giêsu Kitô là … Sứ giả (Dt 3,1)

Đức Giêsu Kitô là … Sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa (1Cr 1,24)

Đức Giêsu Kitô là … Sự Sống (Ga 14,6; Cl 3,4)

Đức Giêsu Kitô là … Sự Sống Đời Đời (1 Ga 1,2; 5,20)

Đức Giêsu Kitô là … Sự sống lại và là sự sống (Ga 11,25)

Đức Giêsu Kitô là … Sự thánh thiện của chúng ta (1Cr 1,30)

Đức Giêsu Kitô là … Sự Thật (Ga 1,14; 14,6)

Đức Giêsu Kitô là … Sự Thật và sự Thánh thiện (Kh 3,7)

Đức Giêsu Kitô là … Sự Thật và Trung tín (Kh 19,11)

Đức Giêsu Kitô là … Sư tử của chi tộc Giuđa (Kh 5,5)

Đức Giêsu Kitô là … Tân Lang (Mt 9,15)

Đức Giêsu Kitô là … Tảng đá bị người thợ xây loại bỏ (Cv 4,11)

Đức Giêsu Kitô là … Tạo Hóa (Ga 1,3)

Đức Giêsu Kitô là … Thầy (Mt 26,25)

Đức Giêsu Kitô là … Thiên Chúa (Ga 1,1; 20,28; Dt 1,8; Rm 9,5)

Đức Giêsu Kitô là … Thiên Chúa ở cùng chúng ta (Mt 1,23)

Đức Giêsu Kitô là … Thiên Chúa Vinh quang (1Cr 2,8)

Đức Giêsu Kitô là … Thủ lãnh vua chúa trần gian (Kh 1,5)

Đức Giêsu Kitô là … Thượng Tế Tối Cao (Dt 4,14)

Đức Giêsu Kitô là … Tiếng kèn Cứu Độ (Lc 1,69)

Đức Giêsu Kitô là … Trạng sư (1 Ga 2,1)

Đức Giêsu Kitô là … Trung gian của Giao ước mới (Dt 9,15)

Đức Giêsu Kitô là … Vua các Vua (1Tm 6,15; Kh 19,16)

Đức Giêsu Kitô là … Vua dân Do Thái (Mt 27,11)

Đức Giêsu Kitô là … Vua Israel (Ga 1,49)

Đức Giêsu Kitô là … Vua mọi thời đại (Kh 15,3)

Đức Giêsu Kitô là … Vua Muôn đời (1 Tm 1,17)

……………………..

Jos. Nguyễn Hùng Cường