Thánh Thần

BIỆN PHÂN THẦN KHÍ 

Trích những quy luật biện phân thần khí của Thánh Inhaxio thành Loyola 

NHỮNG QUY LUẬT BIỆN PHÂN THẦN KHÍ CỦA TUẦN LỄ THỨ HAI

Quy luật thứ bảy: Số 335

Thần lành có thói quen tiếp xúc cách êm dịu, nhẹ nhàng, ngọt ngào linh hồn của những người mỗi ngày học được những tiến bộ trong nhân đức; điều này muốn nói rằng nó giống như một giọt nước thấm vào trong một miếng chất xốp. Thần dữ thì ngược lại, tiếp xúc linh hồn cách sỗ sàng với sự ồn ào và náo động giống như nước rơi trên tảng đá. Về phần những người ngày càng xấu hơn, cũng chính những thần đó hoạt động trong họ cách đối chọi nhau. Nguyên nhân của những khác nhau này là trong cách sắp đặt của linh hồn có sự đối lập hoặc giống như cái của chúng nó. Nếu nó trái ngược, chúng nó đi vào với ồn ào và chấn động, chúng ta cảm thấy cách dễ dàng sự hiện diện của chúng. Nếu nó cùng giống nhau, chúng đi vào cách thanh tĩnh và trong thinh lặng như vào trong một căn nhà của nó và rồi cách cửa rộng mở cho nó.

LE DISCERNEMENT DES ESPRITS

Extrait des Règles du discernement des esprits de Saint Ignace de Loyola 

RÈGLES DU DISCERNEMENT DES ESPRITS DE LA DEUXIÈME SEMAINE

 Septième règle, N° 335

Le Bon Ange a coutume de toucher doucement, légèrement, suavement l’âme de ceux qui font chaque jour des progrès dans la vertu ; c’est pour ainsi dire, une goutte d’eau qui pénètre une éponge. Le mauvais ange, au contraire, la touche durement, avec bruit et agitation, comme l’eau qui tombe sur la pierre. Quant à ceux qui vont de mal en pis, les mêmes esprits agissent sur eux d’une manière opposée. La cause de cette diversité est dans la disposition même de l’âme qui est au contraire ou semblable à la leur. Si elle est contraire ils entrent avec bruit et commotion ; on sent facilement leur présence. Si elle est semblable, ils entrent paisiblement et en silence, comme dans une maison qui leur appartient et dont la porte leur est ouverte.