Thánh Thần

 

BIỆN PHÂN THẦN KHÍ 

Trích những quy luật biện phân thần khí của Thánh Inhaxio thành Loyola 

NHỮNG QUY LUẬT BIỆN PHÂN THẦN KHÍ CỦA TUẦN LỄ THỨ HAI

Quy luật thứ ba: Số 331

Khi mà một nguyên nhân đến trước sự yên ủi thiêng liêng, thần lành và thần dữ đều có thể là tác giả, nhưng mục đích của họ thì khác nhau. Thần lành luôn muốn sự bổ ích cho linh hồn, ngài ao ước nhìn thấy lớn mạnh trong ân sủng và tăng lên từ nhân đức này tới nhân đức khác. Trái lại, thần dữ luôn muốn ngăn chận những tiến bộ trong điều thiện, mục đích của họ thì khác nhau.

LE DISCERNEMENT DES ESPRITS

Extrait des Règles du discernement des esprits de Saint Ignace de Loyola 

 RÈGLES DU DISCERNEMENT DES ESPRITS DE LA DEUXIÈME SEMAINE

Troisième règle, N° 331

Lorsqu’une cause a précédé la consolation, le Bon et le mauvais ange peuvent également en être l’auteur, mais leur fin est différente. Le Bon Ange a toujours en vue le profit de l’âme, qu’il désire voir croître en grâce et monter de vertu en vertu. Le mauvais ange, au contraire, veut toujours arrêter ses progrès dans le bien, leur fin est différente.