Thánh Thần

 

BIỆN PHÂN THẦN KHÍ 

Trích những quy luật biện phân thần khí của Thánh Inhaxio thành Loyola 

NHỮNG QUY LUẬT BIỆN PHÂN THẦN KHÍ CỦA TUẦN LỄ THỨ NHẤT

Quy luật thứ mười bốn: Số 327

Cuối cùng, nó bắt chước một tướng chỉ huy khi ông muốn chiếm được một chỗ mà ông hy vọng là chiếm được một chiến lợi phẩm có giá trị. Ông củng cố doanh trại của mình, ông cân nhắc quân lực của mình và cách bố trí của địa điểm này và ông tấn công nó nơi yếu nhất. Cũng vậy đối với kẻ thù của bản chất nhân loại. Nó không ngừng rảo quanh chúng ta, nó nghiên cứu tất cả mỗi phần của các nhân đức đối thần, chủ yếu và luân lý của chúng ta, và, khi nó đã tìm thấy nơi chúng ta điểm yếu nhất và ít trang bị những vũ khí cứu độ nhất, thì chính nơi đó nó tấn công chúng ta và nó cố gắng mang lại một chiến thắng hoàn toàn trên chúng ta.

LE DISCERNEMENT DES ESPRITS

Extrait des Règles du discernement des esprits de Saint Ignace de Loyola 

RÈGLES DU DISCERNEMENT DES ESPRITS DE LA PREMIERE SEMAINE

Quatorzième règle, N° 327

Enfin, il imite un capitaine qui veut emporter une place où il espère faire un riche butin. Il assoit son camp, il considère les forces et la disposition de cette place et il l’attaque du côté le plus faible. Il en est ainsi de l’ennemi de la nature humaine. Il rôde sans cesse autour de nous ; il examine de toutes parts chacune de nos vertus théologales, cardinales et morales et, lorsqu’il a découvert en nous l’endroit le plus faible et le moins pourvu des armes du salut, c’est par là qu’il nous attaque et qu’il tâche de remporter sur nous une pleine victoire.