Đức Mẹ

“Các con thân mến!  Một cách đặc biệt Mẹ kêu gọi tất cả các con hãy cầu nguyện cho những ý chỉ của Mẹ, để qua lời cầu nguyện của các con có thể làm cho kế hoạch của Satan phải ngưng lại trong thế giới này, là làm cho thế giới này mỗi ngày mỗi rời xa Chúa hơn, và đặt nó trong vị trí của Thiên Chúa,  phá hủy tất cả những gì đẹp đẽ và tốt lành trong mỗi linh hồn các con.  Bởi vậy, hỡi các con nhỏ,  hãy trang bị cho các con bằng lời cầu nguyện và ăn chay để các con có thể nhận biết được Chúa yêu thương các con là dường nào, và các con có thể thi hành Thánh Ý Người.  Cám ơn sự đáp lại của các con.” 
 
"Dear children! In a special way I call you all to pray for my intentions so that, through your prayers, you may stop Satan's plan 
over this world, which is further from God every day, and which puts itself in the place of God and is destroying everything that is 
beautiful and good in the souls of each of you. Therefore, little children, arm yourselves with prayer and fasting so that you may be 
conscious of how much God loves you and may carry out God's will. Thank you for having responded to my call."
 
 
« Chers enfants, d'une manière particulière, je vous invite tous à prier à mes intentions afin qu'à travers vos prières vous arrêtiez le 
plan de Satan sur cette terre qui est chaque jour plus loin de Dieu et se met à la place de Dieu et détruit tout ce qui est beau et bon dans l'âme de chacun de vous. C'est pourquoi, petits enfants, armez-vous de la prière et du jeûne afin d'être conscients de combien Dieu vous aime, et accomplissez la volonté de Dieu. Merci d'avoir répondu à mon appel. » 
 

SỨ ĐIỆP NGÀY 02 THÁNG 10, 2008 Qua THỊ NHÂN MIRJANA

 
“Các con thân mến!  Một lần nữa Mẹ lại kêu gọi đức tin của các con.  Với trái tim từ mẫu, Mẹ mong muốn tất cả các con hãy mở lòng ra để có thể nói với trái tim các con:  hãy tin.  Hỡi các con, chỉ có đức tin mới cho các con sức mạnh trong các cơn thử thách của cuộc sống.  Đức tin sẽ đổi mới lại linh hồn các con và mở ra cho những con đường hy vọng .  Mẹ ở với các con.  Mẹ tập họp các con lại xung quanh Mẹ bởi vì Mẹ mong ước giúp đỡ các con, để các con có thể giúp đỡ tha nhân khám phá ra được đức tin, là niềm vui và hạnh phúc  duy nhất của đời sống.  Cám ơn các con.” 
 
Đức Mẹ ban phép lành cho tất cả những người hiện diện và làm phép    tượng ảnh.  Mẹ kêu gọi chúng ta cầu nguyện cho các linh mục, nhất là trong thời gian này. 
 
“Dear children, again I call you to faith. My Motherly heart desires for your heart to be open, so that it could say to your heart: believe. My children, only faith will give you strength in life’s trials. It will renew your soul and open the ways of hope. I am with you. I gather you around me because I desire to help you, so that you can help your neighbors to discover faith, which is the only joy and happiness of life. Thank you.” 
 
Thuận Hà