Đức Mẹ

“Các con thân mến!  Trong đường lối đặc biệt, Mẹ kêu gọi các con mở tâm hồn ra cho Chúa để mỗi người trong các con sẽ trở thành nơi cho Chúa Hài Đồng giáng sinh.  Hỡi các con nhỏ, qua những thời gian mà Thiên Chúa cho phép Mẹ ở với các con, Mẹ mong muốn dẫn dắt các con tới niềm vui của cuộc sống các con.  Hỡi các con nhỏ, chỉ có mỗi một niềm vui thật của đời sống các con là Thiên Chúa.  Bởi vậy, hỡi các con, đưng tìm kiếm niềm vui trên trái đất nhưng hãy mở trái tim các con và chấp nhận Thiên Chúa.  Hỡi các con nhỏ, tất cả đều qua, chỉ có Thiên Chúa là tồn tại trong trái tim các con.  Cám ơn sự hưởng ứng của các con.” 
 
Ngày cuối cùng của cuộc hiện ra với Jacov ngày 12 tháng năm 1998, Đức Mẹ nói với Jacov là anh chỉ được Đức Mẹ hiện ra với anh một năm một lần là ngày 25 tháng 12 mỗi năm, tức là ngày Noel. Và năm nay cũng vậy.  Cuộc hiện ra bắt đầu lúc 2:29 và kéo dài khoảng 6 phút. 
 

SỨ ĐIỆP ĐỨC MẸ BAN CHO THÉ GIỚI

NGÀY 25-09-2007 QUA MARIA

 
“Các con thân mến!  Với niềm vui lớn lao Mẹ đem tới cho các con Vì Vua Bình An để Chúa chúc lành cho các con với những chúc lành của Ngài.  Hãy tôn thờ Ngài và dành thời giờ cho Đấng Tạo Dựng mà trái tim các con mong chờ.  Đừng quên rằng các con là những người đi qua trên trái đất này và những thứ đó chỉ có thể cho các con chút niềm vui nhỏ, nhưng qua con của Mẹ, là cuộc sống vĩnh hằng cho các con.  Bởi lý do đó Mẹ ở với các con để dẫn dắt các con trên con đường mà các con khao khát.  Cám ơnsự đáp lại của các con.” 
 
"Dear children! With great joy I bring you the King of Peace for Him to bless you with His blessing. Adore Him and give time to the Creator for whom your heart yearns. Do not forget that you are passers-by on this earth and that things can give you small joys, while through my Son, eternal life is given to you. That is why I am with you, to lead you towards what your heart yearns for. Thank you for having responded to my call." 
 
« Chers enfants, avec une grande joie dans le coeur , je vous apporte le Roi de la Paix afin qu'Il vous bénisse de sa bénédiction. Vous , adorez-Le et donnez du temps au Créateur pour qui votre coeur soupire . N'oubliez pas que vous êtes des passants sur cette terre et que les choses peuvent vous donner des petites joies alors qu `à travers mon Fils la vie éternelle vous est donnée. C'est pourquoi je suis avec vous afin de vous conduire vers ce pour quoi votre coeur soupire . Merci d'avoir répondu à mon appel. » 
 
Thuận Hà - Medjugorje