Ca Ngợi

Hát lên nào vì lòng này có Giêsu. 
Hát lên nào vì lòng này có Giêsu. 
Hát lên nào vì lòng này có Giêsu. 
Halleluia, kính khen Ngài. 
Kính khen Ngài. Alle, Alle. (X6) 
Halleluia, kính khen Ngài.

HinhLongThuongXot

20 Bài Ngẫu Nhiên