Mt 3:2 "Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã gần đến." Mt 3:3 Hãy dọn sẵn con đường cho Ðức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mt 3:10Cái rìu đã đặt sát gốc cây: bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa.

Read more ...

Hai môn đệ rời Giêrusalem trở về làng cũ. Giêrusalem là trung tâm tôn giáo. Rời Giêrusalem là dấu hiệu của sa sút niềm tin. Giêrusalem là trung tâm hoạt động. Rời Giêrusalem là dấu hiệu của chán nản buông xuôi. Trước kia hia ông đã bỏ nhà cửa, gia đình để đi theo Chúa Giêsu. 

Read more ...

Lạy Chúa Giêsu, Chúa thường dâng lời tạ ơn với Đức Chúa Cha trước khi làm việc gì:  khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều (Mt 15:36), trong bữa tiệc ly (Mt 26:27), cho La-da-rô sống lại từ cõi chết (Ga 11:41)…

Read more ...

tôi có một điều gì đó để chia sẻ và điều đó là đức tin và sức mạnh của tôi. Do đó, tôi cầu xin Chúa luôn gởi đến cho tôi một người nào đó để giúp đỡ tôi trong cuộc lữ hành mỗi ngày của tôi, và đồng thời tôi cũng xin Chúa gởi đến cho tôi một người nào đó để tôi có thể chia sẻ đức tin và sức mạnh của tôi.

Read more ...

Ðể sự đón nhận và tha thứ, chúng ta, những thần dân của vương quốc của Ngài, Chúa Giêsu vua chúng ta chỉ muốn chúng ta đáp lại một câu hỏi duy nhất, đó là những gì chúng ta nhận lãnh nhưng không, chúng ta cũng phải chia sẻ một cách nhưng không với những người khác.

Read more ...

More Articles ...