Chuyện tích trên đây, thường được Giáo Hội dùng làm hình bóng về Phép Rửa : tội lỗi bám vào ta như phung cùi. Nước sông Yorđan, nơi chính Đức Giêsu đã xuống chịu phép rửa của ông Gioan Tẩy Giả, tượng trưng nước giếng Rửa tội tẩy sạch tội lỗi khỏi tâm hồn ta.

Read more ...

Như đã học kỳ trước, công việc luyện tẩy trong lò tái sinh (tức là thân mình Đức Giêsu phục sinh) cốt nhất ở việc làm cho ta hạ bệ cái TÔI, cái bản ngã riêng, tội lỗi, hướng về sự dữ của ta, để dần dần, một cái TÔI khác là Chúa Giêsu sống và chi phối tất cả đời sống của ta.

Read more ...

Kỳ trước, ta đã xét mình thấy tuy ta có chịu nghi lễ Rửa tội, song rất nhiều người chưa được tái sinh, chưa sống đời sống mới, vẫn sống theo lối con người cũ đầy mọi thứ đam mê tội lỗi. Vậy ta phải ăn năn hối cải, kẻo không thì tình trạng tâm hồn ta sẽ giống như câu chuyện Chúa Giêsu kể hôm nay trong Tin Mừng.

Read more ...

More Articles ...