Thời Gian:  ngày 08-09-10 tháng 03 năm 2013 tại Hội trường Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam1420 Bélanger  Est, Montréal QC,  H2G 1A4. Xin ghi danh trước ngày 24/02/2013

Read more ...

More Articles ...