Từ xưa tới nay chưa có một vị thánh nào có đủ tài hùng biện để nói lên nổi sự kỳ diệu của Thánh Lễ Misa.  Các đấng cũng chưa bao giờ có thể diễn tả được sự tuyệt vời của đề tài cao quí này.  Thánh Bonaven nói:  “Sự kỳ diệu của Thánh Lễ Misa nhiều như sao trên trời, như cát dưới biển.”

Read more ...