Hôm nay con được một Thiên Thần đưa vào vực thẳm hỏa ngục. Đó là một nơi của cực hình khốn khổ; nó lớn lao và dữ dội khủng khiếp biết là chừng nào! Những loại cực hình con được trông thấy đó là: cực hình thứ nhất tạo nên hỏa ngục đó là mất Chúa; cực hình thứ hai là lương tâm đời đời than khóc;

Read more ...

Chúng tôi kính Danh Đức Chúa Giêsu là Tên rất sang, rất trọng, rất êm, rất mạnh, rất vui, đáng phải kính, phải mến, phải nhớ đời đời. Chúng tôi lạy Đức Chúa Giêsu là Vua thiên đàng, là Chúa các nhân đức, là bạn chúng tôi; đang khi sống ở thế gian này là Cha rất lành, là bạn rất thật, là Chúa rất trọng, là Thầy rất thông, là Vua cả chúng tôi;

Read more ...

1. Mẹ bề trên đã lên trời ngay ngày Mẹ chết, vì Mẹ đã đau khổ nhiều lắm và vì Mẹ rất thương người. 
2. Nếu chị trọn lành như Chúa muốn thì Ngài đã ban cho chị biết bao ân sủng!

Read more ...

Ký giả Renzo Allegri, người Ý, trong "Thiên phóng sự về hỏa ngục" - ghi lại những lễ thờ Satan, những vụ quỷ ám và những buổi trừ quỷ - đã dành chương cuối cùng để trình bày về các Thiên Thần, những người bạn vô hình của loài người.

Read more ...

More Articles ...