Các con quỷ cũng như các thần lành là những thần linh hoàn toàn, chúng ta không thể thấy được họ. Nhưng Thiên Chúa tốt lành không muốn rằng những quỷ dữ, kẻ thù của chúng ta đến tấn công chúng ta mà chúng ta không có cái gì như một cái “ra-đa” để dò ra chúng nó

Read more ...

Vậy thì làm sao biết được một biến động nào đó mà tôi cảm nhận được đến từ Thiên Chúa hay từ ma quỷ? Có những nguyên tắc. Những nguyên tắc này không giống nhau, nếu đó là những người hiện đang sống trong tội lỗi hay những linh hồn đang tiến bộ trong nhân đức.

Read more ...

Tất cả là để biết phải làm gì khi ma quỷ hiện diện. Thánh Inhaxiô sắp chỉ cho chúng ta. Nhưng trước khi nói cho chúng ta cách cách ăn ở phải giữ trước việc tiến gần của ma quỷ hay của một trong những cuộc tấn công của nó.

Read more ...

Ông Job đã nói : « Đời sống con người là một cuộc chiến đấu trên trần gian ». Phải sẵn sàng liên tục để chiến đấu suốt cả cuộc đời. Sự khó khăn chính là trong các cuộc chiến này để bảo vệ linh hồn chúng ta khỏi những cuộc tấn công của ma quỷ,

Read more ...

More Articles ...