Tôi muốn chia sẻ với các bạn cách mà Đức Chúa Trời đã hành động. Có lẽ điều này sẽ giúp cho các bạn thấy được những gì mà Đấng Cứu Độ của chúng ta có thể làm trong những ngày cuối cùng này.

Read more ...

Một Chúa mà có ba ngôi. Chúa Giêsu, ngôi thứ hai làm người có hình hài thân xác, chung sống giữa mọi người. Nhưng ngôi thứ ba, đức Chúa Thánh Thần, không có hình hài thân xác. Ngài là ngọn gió và cũng là ngọn lửa.

Read more ...

Mừng Chúa Kitô về trời ngự bên hữu Chúa Cha đồng thời cũng là ngày mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các tông đồ và trên chúng ta.

Read more ...

More Articles ...