Chia Sẻ

Kinh Cầu Chúa Thánh Thần

Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

Lạy Cha là Đấng Toàn Năng, xin thương xót chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, Con Hằng Hữu của Chúa Cha, Đấng Cứu Thế, xin cứu độ chúng con.

Lạy Thần Linh của Chúa Cha và Chúa Con, là sự sống vô tận của Chúa Cha và Chúa Con, xin thánh hóa chúng con.

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, xin nghe lời chúng con.

Xin Chúa Thánh Thần, Đấng nhiệm sinh từ Chúa Cha và Chúa Con, thấm nhập vào tâm trí chúng con.

Xin Chúa Thánh Thần, Đấng ngang hàng với Chúa Cha và Chúa Con, thấm nhập vào tâm trí chúng con.

Ngài là Lời Hứa của Thiên Chúa Ngôi Cha

- xin thương xót chúng con (câu đáp ),

Ngài là Tia sáng thiên đình,

Ngài là Tác Giả của tất cả mọi điều thiện hảo,

Ngài là Nguồn Nước thiên cung,

Ngài là Ngọn Lửa thiêu đốt,

Ngài là Đức Ái nhiệt tình,

Ngài là Dầu Xức thiêng liêng,

Ngài là Tinh Thần yêu thương và chân thật,

Ngài là Tinh Thần khôn ngoan và thâm hiểu,

Ngài là Tinh Thần huấn dụ và dũng mạnh,

Ngài là Tinh Thần sáng suốt và  hiếu thảo,

Ngài là Tinh Thần kính sợ Chúa,

Ngài là Tinh Thần hồng ân và nguyện cầu,

Ngài là Tinh Thần bình an và nhu hiền,

Ngài là Tinh Thần nết na và thơ ngây,

Ngài là Thánh Thần An Ủi, 

Ngài là Thánh Thần Thánh Hóa,

Ngài là Thánh Thần điều khiển Giáo Hội,

Ngài là Tặng Ân của Thiên Chúa Đấng Tối Cao,

Ngài là Thần Linh tràn lan vũ trụ,

Ngài là Thần Linh thừa nhận con cái Thiên Chúa,

Lạy Chúa Thánh Thần, xin khiến cho chúng con biết ghê tởm tội lỗi.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin đến canh tân bộ mặt trái đất.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin chiếu giãi ánh sáng của Chúa vào linh hồn chúng con.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ghi khắc lề luật của Chúa trong tâm trí chúng con.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin đốt lên trong chúng con ngọn lửa Tình Yêu của Chúa.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin mở cho chúng con kho tàng hồng ân của Chúa.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin dạy chúng con cầu nguyện cho nên.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin soi sáng và động chạm chúng con bằng những linh ứng của Chúa.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin dẫn dắt chúng con đi theo con đường cứu độ.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho chúng con kiến thức nào cần thiết nhất.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin tác động chúng con biết thực hiện điều thiện hảo.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho chúng con công nghiệp của tất cả mọi nhân đức.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin làm cho chúng con kiên trì sống công chính.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin trở nên phần thưởng đời đời cho chúng con.

Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin sai Thánh Thần Chúa đến với chúng con.

Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin đổ xuống hồn chúng con những tặng ân của Chúa Thánh Thần.

Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin ban cho chúng con Thần Linh khôn ngoan và thảo hiếu.

Xướng:  Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến! Hãy tràn đầy lòng trí của tín hữu Chúa.

Đáp:       Và thắp lên trong họ ngọn lửa Tình Yêu của Chúa.

Chúng ta hãy cầu nguyện.

Ôi Chúa Cha từ bi thương xót, xin Thần Linh của Chúa hãy sáng soi, nung nấu và thanh tẩy chúng con, để Ngài có thể thấu nhập chúng con bằng sương sa thiên đình của Ngài và làm cho chúng con được sinh hoa kết trái nơi những việc thiện hảo; nhờ Chúa Giêsu Kitô, Con Chúa, Đấng cùng Cha và hiệp nhất với Thần Linh, muôn đời hằng sống và hiển trị. Amen.

“Thành thực sùng kính Mẹ Maria” của thánh Louis Marie Grignion de Montfort...