Chuyện Đời Xưa

Đang khi suy nghĩ về những phán xét sâu sa của Thiên Chúa, viện phụ An-tôn hỏi Chúa:

- Lạy Chúa, vì sao có người chết yểu, có người sống thọ? Vì sao có người giàu người nghèo? Vì sao người bất chính thì giàu, người công chính thì nghèo?

Bất chợt có tiếng nói:

- An-tôn, con lo cho con đi; vì đó là phán xét của Chúa, con không phải bận tâm đến.

Amen!