Hình Ảnh Sinh Hoạt

Một số hình ảnh sinh hoạt của Khóa Khơi-Nguồn được tổ chức ở La Gi, Hàm Tân Phan Thiết, tại Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội - Việt Nam vào ngày 21 - 22 tháng 7 năm 2011.

Xem toàn bộ album tại đây