Hình Ảnh Sinh Hoạt

Một số hình ảnh sinh hoạt của Khóa Khơi-Nguồn được tổ chức tại giáo xứ Đại Lộ, Biên Hoà - Sài Gòn - Việt Nam vào ngày 18 - 19 tháng 7 năm 2011. Giáo xứ Đại Lộ do Lm Phan Kế Tự làm chánh xứ.

Xem toàn bộ album tại đây