Hình Ảnh Sinh Hoạt

Một số hình ảnh sinh hoạt của Khóa Khơi-Nguồn được tổ chức tại tại nhà Thờ Tân Định, Sài Gòn - Việt Nam vào ngày 12 - 14 tháng 7 năm 2011

Xem toàn bộ album tại đây