Hình Ảnh Sinh Hoạt

Một số hình ảnh về sinh hoạt của Giới Trẻ Tân Định - Việt Nam khi tham dự khóa Khơi-Nguồn được tổ chức vào ngày 14 tháng 7 năm 2010