Kinh Thánh


Sách Điện Tử

Kinh Thánh Cựu Ước

Mạc Khải và Sách Thánh

46 Cuốn Kinh Thánh Cựu Ước

Bấm vào tên Sách để tải xuống

Tên Sách Ký Hiệu Book's Names Abbreviates
Sáng Thế Ký St Genesis Gn
Xuất Hành Xh Exodus Ex
Lêvi Lv Leviticus Lv
Dân Số Ds Numbers Nm
Ðệ Nhị Luật Dnl Deuteronomy Dt
Giôsuê Gs Joshua Jos
Thủ Lãnh Tl Judges Jgs
Rút R Ruth Ru
Samuen 1 1Sm 1 Samuel 1Sm
Samuen 2 2Sm 2 Samuel 2Sm
Các Vua 1 1V 1 Kings 1Kgs
Các Vua 2 2V 2 Kings 2Kgs
Sử Biên 1 1SB 1 Chronicles 1Chr
Sử Biên 2 2SB 2 Chronicles 2Chr
Ét Ra Er Ezra Ezr
Nơkhemia Nkm Nehemiah Neh
Tôbia Tb Tobit Tb
Giuđitha Gdt Judith Jdt
Étte Et Esther Est
Macabê 1 1Mcb 1 Maccabees 1Mc
Macabê 2 2Mcb 2 Maccabees 2Mc
Gióp G Job Jb
Thánh Vịnh Tv Psalms Ps
Châm Ngôn Cn Proverbs Prv
Giảng Viên Gv Ecclesiastes Eccl
Diễm Ca Dc Songs Sng
Khôn Ngoan Kn Wisdom Wis
Huấn Ca Hc Sirach Sir
Isaia Is Isaiah Is
Giêmêria   Jeremiah Jer
Aica Ac Lamentations Lam
Barúc Br Baruch Bar
Edêkien Ed Ezekiel Ez
Danien Ðn Daniel Dn
Hôsê Hs Hosea Hos
Giôen Ge Joel Jl
Amốt Am Amos Am
Ôvadia Ov Obadiah Ob
Giôna Gn Jonah Jon
Mikha Mk Micah Mi
Nakhum Nk Nahum Na
Khabarúc Kb Habakkuk Hb
Xôphônia Xp Zephania Zep
Khácgai Kg Haggai Hg
Ðacaria Dcr Zechariah Zec
Malakhi Ml Malachi Mai